U Gimnaziji postoji Vijeće učenika koje čine predsjednici svih razrednih odjela Gimnazije.

Radom Vijeća rukovodi predsjednik.

Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Gimnaziji.

Predstavnik Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Gimnazije kad se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.

Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne školske godine i može biti ponovno izabran.

Opšrnije odredbe o pravima i radu Vijeća donosi Statut Gimnazije.

Aktulani su članovi Vijeća za šk. god. 2020./21.:

  • Borna MAMIĆ, za I.a r.
  • Lucija TOMAŠEVIĆ, za I.b r.
  • Tomislav KIRIDŽIJA, za II.a r.
  • Marko FILIPOVIĆ-GRČIĆ, za II.b r.
  • Nina ŠIMLEŠA, za III.a r.
  • Rea ROMAC, za III.b r.
  • Mario MATELJAN, za IV.a r., predsjednik
  • Katarina ĆURKOVIĆ, za IV.b r.