Članak 140.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Gimnazije.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaju važiti Statut Gimnazije Klasa: 012-03/05-01/1, URBROJ: 2175-30-01-05-2 od 25. studenog 2005. Godine.

Članak 141.

Gimnazija je dužna uskladiti opće akte s odredbama ovog Statuta u  zakonskom roku.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi postojeći opći akti Gimnazije, ako nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 142.

Do konstituiranja Školskog odbora prema odredbama ovog Statuta, nastavlja s radom Školski odbor utemeljen sukladno odredbama dosadašnjeg Statuta Gimnazije

 

KLASA: 012-03/08-01/1

URBROJ:2175-30-01-08-3

Sinj, 11. prosinca  2008.

Predsjednik Školskog odbora

dr. sc. fra Dušan Moro

 

Utvrđuje se da je Provincijalat Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja na ovaj Statut dao prethodnu suglasnost Zaključkom broj: 01 – 985/08. od  26. studenog 2008. g.

Ovaj je Statut donesen 11. prosinca 2008. godine.

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Gimnazije dana 19. prosinca  2008. te je tim danom stupio na snagu.

 

Predsjednik Školskog odbora                            Ravnatelj

dr. sc. fra Dušan Moro                            mr. sc.  fra Jozo Grbavac, prof.