Članak 136.

Opći akti Gimnazije su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Gimnazije.

Članak 137.

Gimnazija ima sljedeće opće akte:

–   Statut

–   Pravilnik o zaštiti na radu

–   Pravilnik o zaštiti od požara

–   Poslovnik o kućnom redu

–   Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

–   druge opće akte , sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Statutu

Članak 138.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Gimnazije.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči, a iznimno ako je to propisano, danom objave na oglasnoj ploči.

Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.

Članak 139.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika donose kolegijalna tijela i ravnatelj Gimnazije.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.