Članak 127.

Imovinu Gimnazije čine stvari, prava i novčana sredstva.

Imovinu Gimnazije čine zgrade i druge nekretnine.

Imovinom raspolaže Gimnazija pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Članak 128.

Ako Gimnazija u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužna je tu dobit upotrebljavati za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

O raspodjeli dobiti Gimnazije odlučuje Provincija.

Ako Gimnazija na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom Provincije.

Članak 129.

Financijsko poslovanje Gimnazije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 130.

Sredstva za rad Gimnazije osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna Provincije i drugih izvora, sukladno zakonskim propisima.

Članak 131.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak  132.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Gimnazija odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Provincija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Gimnazije.

Promet novčanih sredstava Gimnazije obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

Članak  133.

Gimnazija ne može bez suglasnosti Provincije steći ili opteretiti nekretninu.

Gimnazija ne može bez suglasnosti Provincije otuđiti nekretninu ili drugu imovinu Gimnazije bez obzira na njezinu vrijednost.

Gimnazija ne može dati u zakup objekte ili prostore ili mijenjati namjenu objekata Gimnazije bez suglasnosti Provincije.

Članak 134.

Gimnazija za svaku godinu donosi godišnji proračun.

Ako se ne donese godišnji proračun za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni obračun za razdoblje od tri mjeseca.

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gimnazije odgovoran je ravnatelj Gimnazije.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju, potpisuje voditelj računovodstva.

Članak 135.

Gimnazija donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Gimnazije i godišnji obračun proračuna Gimnazije.

Akte iz prethodnog stavka ovog članka Gimnazija je dužno dostaviti Provinciji i drugim mjerodavnim pravnim osobama.