Članak  124.

Radnici Gimnazije imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša te sprečavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode. bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Gimnazije, učenika i građana na čijem području Gimnazija djeluje.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki je radnik dužan upozoriti ravnatelja.

Ako radnik odbije izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu, čini težu povredu radne obveze.

Članak 125.

Gimnazija  izvođenjem odgojno-obrazovnih programa naročitu pozornost posvećuje  odgoju učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 126.

Program rada Gimnazije u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Gimnazije.