Članak 120.

Rad Gimnazije je javan.

Statut Gimnazije i drugi opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči.

Gimnazija upoznaje javnost, odnosno učenike i roditelje, građane i druge pravne osobe s  organizacijom rada Gimnazije, uvjetima i načinu ostvarivanja programa srednjeg školovanja i djelovanja Gimnazije kao javne službe.

Gimnazija omogućava pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže i nadzire, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim pozitivnim propisima RH i pravilima Provincije.

Članak 121.

Samo ravnatelj Gimnazije ili radnik Gimnazije kojega ravnatelj ovlasti može dati sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Gimnazije.