Član 117.

Škola ima tajnika.

Za tajnika Škole može biti izabrana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravne struke.

Osim uvjeta koje predviđa zakon za obavljanje službe tajnika, osoba koja se natječe ili vrši službu tajnika mora ispunjavati i uvjete koje odredi Provincija.

Djelokrug rada tajnika propisuje ministar mjerodavan za srednjoškolsku naobrazbu.

Članak 118.

Ostale poslove u Gimnaziji  mogu obavljati osobe koje, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i posebne uvjete utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Gimnazije.

Provincija može u vezi s zasnivanjem radnog odnosa postaviti i posebne uvjete koji će se uglavnom odnositi na ćudoredne osobine radnika.

Članak 119.

Radnici Gimnazije moraju se obvezno liječnički pregledati u rokovima i po postupku utvrđenom Zakonom.