Članak 108.

Radnici Gimnazije su osobe koje u školi imaju zasnovan radni odnos, koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima  i koje obavljaju stručne, administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Odgojno-obrazovni rad u Gimnaziji obavljaju nastavnici i stručni suradnici.

Članak 109.

Nastavnik Gimnazije može biti osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ima odgovarajuću stručnu spremu i pedagoško-psihološko obrazovanje utvrđeno Zakonom i podzakonskim aktima i koji mogu nastavu izvoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nastavnik Gimnazije mora ispunjavati i uvjete koje odredi Provincija.

Članak 110.

Rad u Gimnaziji ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela predviđenih odredbama zakona kojim se regulira srednjoškolsko obrazovanje i odgoj.

Članak 111.

Radne obveze nastavnika u sklopu 40-satnog tjednog radnog vremena obuhvaćaju, osim neposrednog rada s učenicima i pedagoškog i stručnog usavršavanja i:

1) pripremanje nastave (planiranje i programiranje-godišnje i tjedno, priprema nastavnih zadaća i pomagala, ispravak i ocjenjivanje pismenih i drugih izradaka učenika),

2) vođenje različitih odgojno-obrazovnih oblika rada (razredništvo, stručni aktiv, odjel, knjižnica, kabinet, slobodne aktivnosti, kulturni programi i humanitarni programi),

3) sudjelovanje u radu stručnih tijela Gimnazije,

4) pripreme i provedbe ispita (razlikovni, dopunski, redovni kroz predmetni, razredni, razredni, završni te po potrebi kvalifikacijski …)

5) pripreme i izvedbe izleta i ekskurzija ,

6) nazočnost javnim priredbama i svečanostima,

7) posjete kulturnim i drugim ustanovama i institucijama itd.,

8) praćenje znanstvenih dostignuća i unapređivanje pedagoške prakse,

9) suradnja s roditeljima, sjemeništem, skrbnicima, učeničkim domovima i drugim pravnim osobama,

10) drugi poslovi sukladno propisima kojima se regulira srednjoškolsko obrazovanje i odgoj.

Članak 112.

Ostale obveze nastavnika u neposrednom nastavnom i drugim oblicima rada ustanovljuju se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, godišnjem planu i programu Gimnazije te općim aktima Gimnazije.

Članak 113.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa obavlja se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje srednjoškolsko obrazovanje i odgoj, odredbama Zakona o radu, propisima donesenim na temelju zakona, općim aktima Gimnazije i odredbama Zakonika kanonskog prava.

Članak 114.

Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima nastavnika odnosno stručnog suradnika kao pripravnik

Pripravnički staž traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalni rad.

Pripravnik je dužan položiti stručni ispit u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža. Ukoliko pripravnik ne položi stručni ispit u , prestaje mu radni odnos istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Program pripravničkog staža utvrđuje nastavničko vijeće.

Program, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar mjerodavan za naobrazbu.

Članak 115.

S nastavnikom se može zasnovati radni odnos bez oglašavanja u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Članak 116.

Ravnatelj utvrđuje je li svaki nastavnik ispunio obveze i obavio zadaće utvrđene Statutom, općim aktima Gimnazije, a posebno sukladno godišnjem planu i programu rada Gimnazije.

Ako ravnatelj ocijeni da je nastavniku narušeno zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju nastavnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. Nastavniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).

Ako se utvrdi da nastavnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno narušenog zdravlja, ponudit će mu se odgovarajući poslovi prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti i mogućnostima Gimnazije.

Ako Gimnazija nema odgovarajuće poslove ili ako nastavnik odbije ponudu, otkazat će mu se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).