Članak 65.

Redoviti učenik Gimnazije prati se i ocjenjuje tijekom nastave, a učenici se ocjenjuju iz svakog nastavnog predmeta i iz vladanja.

Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu na kraju polugodišta i nastavne godine. Ocjenu iz vladanja utvrđuje razrednik.

Gimnazija učeniku na kraju polugodišta izdaje pisano izvješće o postignutom uspjehu iz nastavnih predmeta i vladanja.

Na završetku svakog razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

 

1. Ponovni ispit

 

Članak 66.

Učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje ocjene.

Zahtjev se upućuje Nastavničkom vijeću u roku  24 sata od priopćenja ocjene.

Učenik ima pravo na polaganje ispita pred povjerenstvom  ako i nakon preispitivanja ocjene nije zadovoljan ocjenom.

Zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom podnosi se u roku od dva dana od priopćenja odluke Nastavničkog vijeća.

Članak 67.

Nastavničko vijeće obvezno je u roku dva (2) dana od trenutka podnošenja učeničkog  zahtjeva razmotriti zahtjev.

Ako Nastavničko vijeće utvrdi da postoje opravdani razlozi za polaganje ispita, izabrat će povjerenstvo koje će provesti ispit u daljnjem roku  24 sata. Nastavničko vijeće u pravilu prihvaća učenikov zahtjev, osim ako ocijeni da zahtjev nije utemeljen jer učenik nije ispunio obveze nastavnog predmeta. U tom slučaju nastavničko će vijeće obrazložiti neprihvaćanje zahtjeva.

Članak 68.

Povjerenstvo pred kojim se polaže ispit čine tri člana i to: predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.

U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja ponovnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za ponovni ispit  mogu biti i  drugi članovi Nastavničkog vijeća.

Članak 69.

Ispit se sastoji od usmenog i pisanog dijela, u ovisnosti od nastavnog predmeta.

Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje Nastavničko vijeće.

Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.

Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

Pitanja na pisanom dijelu ispita utvrđuje povjerenstvo.

Pitanja na usmenom dijelu ispita mogu pored ispitivača postavljati i drugi članovi povjerenstva.

Članak 70.

Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu.

Ukoliko članovi povjerenstva ne mogu donijeti ocjenu jednoglasno, ocjenu donose većinom glasova.

Član povjerenstva koji nije suglasan s ocjenom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene radi koje je učenik podnio zahtjev za ponovni ispit.

Ocjena povjerenstva je konačna.

Ostvarivanjem prava na ponovni ispit, učenik ne gubi pravo na popravni ispit.

 

2. Popravni ispit

 

Članak 71.

Redovni učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva predmeta ocjenom nedovoljan, ima pravo polagati popravni ispit.

Popravni ispiti izvode se pred povjerenstvom u dva ispitna roka.

Prvi ispitni rok održava se najranije 15 dana od dana završetka nastave. Drugi ispitni rok održava se u drugoj polovici kolovoza tekuće školske godine.

Učenik koji nije uspješno položio popravni ispit u prvom ispitnom roku, ima pravo bez dodatnih uvjeta polagati ispit u drugom ispitnom roku.

Vrijeme ispitnih rokova utvrđuje se godišnjim planom i programom Gimnazije.

Članak 72.

Gimnazija može, u vremenu od završetka nastave do roka za polaganje popravnog ispita u prvom ispitnom roku, organizirati dopunsku nastavu ili konzultacije iz predmeta iz kojih učenici polažu popravne ispite. Dopunska nastava se planira godišnjim programom. S rasporedom dopunske nastave odnosno konzultacija, učenici moraju biti upoznati najkasnije na dan održavanja sjednica Razrednog vijeća nakon završetka nastave.

Članak 73.

U povjerenstvo za polaganje popravnih ispita Nastavničko vijeće imenuje tri člana i to: predmetnog nastavnika, nastavnika istog ili srodnog predmeta i razrednika.

U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja popravnog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za popravni ispit  mogu biti i  drugi članovi Nastavničkog vijeća.

Povjerenstvo u pravilu donosi ocjenu jednoglasno.

Ukoliko povjerenstvo ne može donijeti ocjenu jednoglasno, ocjena se donosi većinom glasova, a član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Ocjena povjerenstva je konačna.

 

3. Predmetni ili razredni ispit

 

Članak 74.

Učenik koji iz opravdanih razloga nije pohađao 30% od ukupnog godišnjeg fonda nastavnih sati jednog ili više predmeta i zbog toga nije mogao biti ocijenjen, polaže predmetni ili razredni ispit.

Zahtjev se podnosi Nastavničkom vijeću putem tajništva Gimnazije.

Nastavničko vijeće ocjenjuje opravdanost zahtjeva i donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju polaganja ispita.

Opravdanim razlozima iz stavka jedan ovog članka smatraju se:

–   bolest u duljem trajanju

–   vojna i druge obveze

–   isključenje učenika iz škole

–   razna športska i druga natjecanja;

–   drugi razlog koji Nastavničko vijeće ocijeni opravdanim.

Članak 75.

Predmetni ili razredni ispit mogu temeljem odluke Nastavničkog vijeća polagati i daroviti učenici koji završavaju školu u vremenu kraćem od propisanog ili usporedo svladavaju još jedan obrazovni program.

Članak 76.

Predmetni ili razredni ispit polaže se, u pravilu, na kraju nastave.

Vrijeme polaganja određuje Nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja.

Ukoliko postoje razlozi koji onemogućavaju polaganje na kraju nastave, Nastavničko vijeće odredit će  vrijeme  polaganja uvažavajući te razloge.

Članak  77.

Predmetni ili razredni ispiti polažu se pred povjerenstvom od tri člana koju imenuje Nastavničko vijeće.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine predmetni nastavnik, nastavnik istog ili srodnog predmeta i razrednik.

U slučaju da u školi ne postoji drugi nastavnik istog ili srodnog predmeta ili da je jedini nastavnik istog ili srodnog predmeta ili razrednik opravdano odsutan s posla na dan održavanja predmetnog ili razrednog ispita, odnosno ako su toga dana naznačene osobe angažirane na drugim pedagoškim poslovima (ranije planiranim), članovi povjerenstva za predmetni ili razredni ispit  mogu biti i  drugi članovi Nastavničkog vijeća.

Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.

Članak 78.

Učeniku koji na razrednom ispitu položi preko polovine  utvrđenih predmeta, može se odobriti još jedan dodatni rok za polaganje preostalih ispita, ali ne ranije od 15 dana nakon posljednjeg ispita.

Učeniku koji nije položio predmetni ispit, može se odobriti  dodatni rok za polaganje toga ispita, ali ne ranije od 15 dana nakon obavljenog prvog ispita.

 

4. Razlikovni ili dopunski ispit

 

Članak 79.

Razlikovne i dopunske ispite polažu:

–   učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Gimnaziju, prelazeći iz obrazovnog programa koji se sadržajem i opsegom razlikuje,

–   učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.

Sadržaj razlikovnih i dopunskih ispita, te rokove i način polaganja tih ispita utvrđuje Nastavničko vijeće, osim za učenike iz inozemstva, koji polažu ispite prema rješenju Ministarstva.

Članak 80.

O tijeku  ponovnog, popravnog, predmetnog ili razrednog, razlikovnog i dopunskog ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi za svakog učenika koji je pristupio ispitu.

Zapisnik potpisuju članovi povjerenstva za provođenje ispita.

 

5. Državna matura

 

Članak 81.

Srednjoškolsko obrazovanje učenika završava se polaganjem  državne mature po postupku, uvjetima i načinu koji propiše ministar.

Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada provodi se sukladno aktu koji donosi ministar mjerodavan za naobrazbu (Pravilnik o polaganju državne mature, „Narodne novine“, br. 97/08).