Članak 48.

Status redovnog učenika stječe se upisom u Gimnaziju.

Izbor kandidata za upis u prvi razred obavlja se prema elementima i kriterijima koje propisuje ministar mjerodavan za srednjoškolsku naobrazbu i Provincija.

Izbor kandidata za upis zasniva se na uspjehu u prethodnom obrazovanju te na sklonostima i sposobnostima učenika.

Sklonosti kandidata za upis u Gimnaziju mogu se provjeravati metodom razgovora ili na drugi prikladan način.

Izuzeće od kriterija utvrđenih propisima ministra mjerodavnog za naobrazbu može dopustiti Provincija kad se radi o upisu kandidat za redovničko i svećeničko zvanje.

Status redovnog učenika ima učenik za vrijeme trajanja školovanja, a najdulje do kraja školske godine u kojoj je polazio posljednji razred.

U spornim slučajevima o stjecanju i prestanku statusa redovnog učenika odlučuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Članak 49.

Učenik gubi status redovnog učenika:

–   na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje,

–   kada se ispiše iz Gimnazije,

–   kada ne upiše sljedeći razred, u skladu sa odredbama zakona kojim se regulira srednjoškolsko obrazovanje i odgoj.

Članak 50.

Učenici Gimnazije imaju prava i dužnosti utvrđene Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Gimnazije.

Članak 51.

Prava učenika su:

–   pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,

–   pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, sukladno njegovu najboljem interesu,

–   pravo na uvažavanje njegova mišljenja,

–   pravo na pomoć drugih učenika Gimnazije,

–   pravo na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju i Školskom odboru,

–   pravo na sudjelovanje u radu Vijeća Učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,

–   pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada

Članak 52.

Dužnosti učenika su :

–   redovno pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao,

–   ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja i drugih zaposlenika Gimnazije, a koje su u skladu s pravnim propisima i kućnim redom Gimnazije,

–   pravodobno opravdavati izostanke i zakašnjenja,

–   čuvati školsku imovinu, kao i privatnu imovinu učenika, nastavnika i drugih   radnika Gimnazije,

–   čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva

–   ponašati se pristojno prema drugim učenicima Gimnazije, nastavnicima i ostalim   radnicima Gimnazije,

–   sudjelovati u radu Vijeća učenika

–   poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se odredaba kućnog reda, ovoga Statuta i drugih akata i odluka Gimnazije.

Članak 53.

Učenici su dužni izostanke s nastave odnosno zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada opravdati liječničkom potvrdom, pismenom ispričnicom ili usmenom isprikom roditelja ili skrbnika, te ostalim valjanim potvrdama  najkasnije u roku od tri dana od povratka u školu.

Opravdani izostanci su: bolest učenika, smrtni slučajevi u obitelji, iznimne obiteljske prilike , prometni zastoji i prekidi, elementarne nepogode i sl.

Opravdanost izostanka u pravilu prosuđuje razrednik.

Članak 54.

Učenik može izostati s nastave odnosno drugog oblika odgojno-obrazovnog rada po odobrenju:

–   predmetnog nastavnika s njegovog sata,

–   razrednika do  jedan dan,

–   ravnatelja do tri  dana,

–   Nastavničkog vijeća više od tri dana.

Članak 55.

Ako učenik ne pohađa redovito nastavu ili je prestane pohađati a o razlozima izostanka nije obaviješten razrednik, razrednik će zatražiti od roditelja objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja ili nepohađanja nastave.

Pod neredovitim pohađanjem nastave smatra se neopravdani izostanak od tri (3) dana neprekidno ili pet (5) dana s prekidima tijekom jednog mjeseca ili više od jedne trećine (1/3)  predviđenih sati  izostanka s nastave jednog predmeta tijekom jednog mjeseca.

Neredovito pohađanje utvrđuje Nastavničko vijeće i prema potrebi izriče odgovarajuću pedagošku mjeru, sukladno odredbama ovoga Statuta.

O učenicima koji neopravdano ne pohađaju Gimnaziju ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti mjerodavna državna tijela.

Članak 56.

Redovni učenici mogu tijekom školovanja promijeniti upisani program.

Promjena programa i upis u Gimnaziju može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita.

Nastavničko vijeće odobrava promjenu programa i upis u Gimnaziju.

Sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita te način i rokove njihovog polaganja utvrđuje Nastavničko vijeće.

Članak 57.

Uspjeh redovnih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

Uspjeh učenika i zaključnu ocjenu za svaki predmet utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu na kraju polugodišta i nastavne godine, na temelju praćenja i ocjenjivanja tijekom polugodišta odnosno nastavne godine.

Nastavnici su dužni upoznati učenike na početku nastave s njihovim obvezama, za svaki nastavni predmet.

Članak 58.

Učenik može biti zbog zdravstvenog stanja trajno ili  privremeno oslobođen obveze svladavanja svih ili pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz temeljnih predmeta struke.

Odluku o oslobađanju obveze iz stavka 1. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.

Članak 59.

Redovni učenici sa statusom kategoriziranog sportaša sukladno posebnom propisu, posebno daroviti učenici u umjetničkom području i učenici koji se pripremaju za međunarodna natjecanja, mogu završiti školu pohađanjem nastave ili polaganjem ispita u vremenu za polovinu duljem od propisanog trajanja upisanog programa.

Način i rokove takvog školovanja utvrđuje Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća za svakog učenika zasebno.

Gimnazija je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.

Učenici iz stavka 3. ovog članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo.

Članak 60.

Redovni učenik  može tijekom srednjeg obrazovanja dva puta ponavljati razred.

Isti razred može se ponavljati samo jedanput.

Članak 61.

U Gimnaziji se osniva Vijeće učenika.

Vijeće učenika čine predsjednici svih razrednih odjela Gimnazije.

Radom Vijeća učenika Gimnazije  rukovodi predsjednik.

Za predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno.

Postupkom izbora predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

Članak 62.

Vijeće učenika razmatra pitanja značajna za rad učenika u Gimnaziji.

Predstavnik Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Gimnazije kad se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

Članak 63.

Vijeće učenika radi na sjednicama koje se sazivaju po potrebi.

U radu Vijeća učenika obavezno sudjeluju stručni suradnici psiholog ili pedagog, a mogu sudjelovati i ravnatelj, tajnik ili druga osoba pozvana na sjednicu Vijeća ali bez prava odlučivanja.

O radu vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik.

Članak 64.

Član Vijeća učenika bira se na vrijeme od jedne školske godine i može biti ponovno izabran.