Članak 19.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Gimnazije u cilju ostvarivanja srednjoškolskog obrazovanja mladeži, nastavnog plana i programa te godišnjeg plana i programa rada Gimnazije.

Unutarnjim ustrojstvom Gimnazije povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i obrazovanja učenika, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Gimnazije kao javne službe.

Članak 20.

U Gimnaziji se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene cjeline:

1.  organizacijsko-razvojna služba i

2.  administrativno-tehnička služba.

Organizacijsko-razvojna služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada Gimnazije, sukladno Zakonu, provedbenim propisima, Godišnjem planu i programu rada Gimnazije i školskom kurikulumu.

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne, kadrovske, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša i druge poslove u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima i Godišnjim planom i programom rada Gimnazije.

Članak 21.

Unutarnji rad i život Gimnazije uređuje se Pravilnikom o kućnom redu. Kućnim redom uređuju se:

–    pravila i obveze ponašanja u gimnaziji, unutarnjem i vanjskom prostoru

–    pravila međusobnih odnosa učenika

–    pravila međusobnih odnosa učenika i radnika

–    radno vrijeme

–    pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

–    način postupanja prema imovini

Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem učenika i Vijećem roditelja, uz suglasnost Provincije.

Članak 22.

Školski odbor, u suradnji s Nastavničkim vijećem, donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovnih djelatnosti u Gimnaziji, prema kojemu su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.