1. Pohvale i nagrade

Članak 82.

Učenicima, razrednim odjelima i obrazovnim skupinama koje se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima dodjeljuju se pohvale i nagrade.

Cilj je pohvala i nagrada  podržati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanju.

Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, stručna tijela Gimnazije, ravnatelj , Školski odbor, te fizičke i pravne osobe izvan Gimnazije.

Članak 83.

Pohvale učenicima izriče:

–   predmetni nastavnik

–   razrednik

–   Razredno vijeće

–   ravnatelj

–   Nastavničko vijeće

–   Školski odbor

Članak 84.

Pohvale mogu biti:

–   usmene, objavljene na sjednici stručnih tijela, školskim svečanim skupovima, prigodnim proslavama, svečanostima povodom završetka školske godine i sl.;

–   pismene ( pohvalnice, diplome, priznanja i sl.);

–   u obliku prigodnih znački, pehara i sl.

Članak 85.

Nagrade učenicima dodjeljuje nastavničko vijeće.

Nagrade mogu biti:

–   knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.;

–   sportski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje i reproduciranje;

–  novčane nagrade

Članak 86.

O pohvalama i nagradama  Gimnazija vodi posebnu evidenciju.

Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade ubilježit će se u trajne dokumente o učenicima ( matična knjiga ili druga matična dokumentacija) prema posebnom aktu ministra.

Članak 87.

Sredstva za nagrade osiguravaju se financijskim planom Gimnazije (posebni fond za nagrade učenicima) za tekuću školsku godinu.

Članak 88.

Pobliže odredbe i o kriterijima i načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Nastavničko vijeće.

 

2. Pedagoške mjere

 

Članak 89.

Učenicima koji ne ispunjavaju dužnosti i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim normativnim aktima Gimnazije, mogu se izreći pedagoške mjere.

Cilj pedagoških mjera je ukazati učeniku na njegove greške, propuste i nedolično ponašanje.

Pedagoške mjere se izriču učenicima radi sprječavanja negativnih pojava, nemarnog odnosa prema učenju, nekulturnog i neprimjerenog ponašanja i sl.

Izricanje pedagoških mjera ne smije biti u svrhu zastrašivanja ili ponižavanja učenika, odnosno povrede njegovog dostojanstva i osobnosti.

Članak 90.

Pedagoške mjere mogu se izreći samo točno određenom učeniku.

Članak 91.

Pedagoške mjere su:

1) opomena

2) ukor

3) odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka

3) opomena pred isključenje

4) isključenje iz Gimnazije.

Prijedlog  za donošenje pedagoških mjera može dati:

–   svaki nastavnik  i stručni suradnik pojedinačno ( uključujući i razrednika),

–   stručna tijela Gimnazije i Školski odbor

–   svaki roditelj-skrbnik ili skupina roditelja.

Prijedlog za izricanje pedagoških mjera ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz škole podnosi se obavezno u pisanom obliku i mora biti obrazložen.

Prijedlog se mora dostaviti najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja za počinjenu povredu.

Članak 92.

Pedagoška mjera vrijedi samo u školskoj godini u kojoj je izrečena.

Donesena pedagoška mjera može se ukinuti i prije isteka školske godine, ukoliko se pokaže da je djelovala na učenika i postigla cilj radi kojega je izrečena.

Članak 93.

Pedagošku mjeru OPOMENU izriče razrednik radi:

1) ometanja izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada;

2) ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave;

3) nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;

4) neopravdanog izostajanja s  nastave i drugih oblika odgojno- obrazovnog rada do 7  sati

5) kršenja odredbi kućnog reda.

Članak 94.

Pedagošku mjeru UKOR  izriče Razredno vijeće radi:

1) duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;

2) ponavljanja ponašanja radi kojega je izrečena mjera opomene;

3) neopravdanog izostajanja s redovne nastave i drugih oblika odgojnoobrazovnog  rada  od 14 do 21  sati izostanka

4) izazivanja sukoba među učenicima;

5) drskog ponašanja prema nastavniku, radniku Škole, drugom učeniku ili stranci nazočnoj u Gimnaziji;

6) oštećivanja školske imovine ili imovine učenika, radnika Gimnazije ili stranke nazočne u  Gimnaziji;

7) težeg kršenja odredbi kućnog reda

Članak 95.

Pedagoška mjera odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka provodi se prema učeniku Gimnazije u skladu s provedbenim propisom koji donosi Ministar.

Pedagošku mjeru odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka učeniku izriče Nastavničko vijeće.

Članak 96.

Pedagošku mjeru OPOMENU PRED ISKLJUČENJE izriče Nastavničko vijeće zbog:

1) ponavljanja ponašanja radi kojega je izrečena mjera ukora ili opomene;

2) težeg i duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama;

3) neopravdanog izostajanja s redovne nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog  rada od 21 do 30 sati;

4) neredovita pohađanja nastave, sukladno odredbi članka 50. ovoga Statuta;

5) otuđivanja ili nanošenja  štete na školskoj ili privatnoj imovini;

6) nedoličnog ponašanja prema radniku Škole ili stranci nazočnoj u školi;

7) ugrožavanja sigurnosti i tjelesnog integriteta učenika, radnika Gimnazije ili stranke nazočne u Gimnaziji;

8) pokušaja odnosno upisivanja ili prepravljanja ocjena u imeniku ili svjedodžbi;

9) teškog kršenja odredbi kućnog reda.

Članak 97.

Pedagošku mjeru ISKLJUČENJE IZ ŠKOLE izriče ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog:

1) ponavljanja ponašanja radi kojeg su izrečene mjere opomene pred isključenje, ukor, odnosno opomena;

2) neopravdanog izostajanja s redovne nastave više od 30 sati;

3) organiziranja ili izazivanja tuče, odnosno fizičkog napada na drugog učenika, radnika Gimnazije ili drugih osoba, s težim zdravstvenim posljedicama;

4) unošenja alkohola, opijanja i  u Gimnaziju i nagovaranje drugih osoba na trošenje;

5) unošenja narkotičkih sredstava u gimnaziju, uživanja u njima i nagovaranja drugih osoba na trošenje, odnosno prodaje ili dijeljenja narkotičkih sredstava u Gimnaziji i izvan nje;

6) nedoličnog ili neodgovornog ponašanja kojim se znatno ometa izvođenje odgojno-obrazovnog rada u Gimnaziji ili izvan nje;

7) otuđenja tuđe imovine ili nanošenje veće štete školskoj ili privatnoj imovini;

8) uništavanje školske dokumentacije;

9) krivotvorenje javnih i drugih isprava radi ostvarivanja određene koristi;

10) kršenje kućnog reda i drugih razloga koji se takve prirode da zahtjevaju isključivanje iz Gimnazije.

Članak 98.

Prije donošenja pedagoških mjera, a naročito isključenja iz Gimnazije, učenik se mora saslušati a činjenično stanje u potpunosti utvrditi.

Postupak se može okončati i bez učenikovog očitovanja ako se isti dvaput ne odazove pozivu ili izričito izjavi da se ne želi očitovati.

Pedagoška mjera isključenja iz Gimnazije ne može se donijeti ako prethodno nije izrečena neka blaža pedagoška mjera osim u slučajevima iz članka 96., toč. 3), 5), 8) i 9) .  O namjeri izricanja pedagoške mjere isključenja iz Gimnazije obvezno se moraju obavijestiti roditelji ili skrbnici učenika, najmanje osam (8) dana prije izricanja.

Članak 99.

Prilikom izricanja pedagoških mjera Gimnazija mora voditi računa o individualnim osobinama učenika, o obiteljskim prilikama te okolini u kojoj učenik živi, boravi i radi.

Članak 100.

Postupak za izricanje opomene, ukora i opomene pred isključenje provodi razrednik, a za isključenje iz Gimnazije povjerenstvo.

Članak 101.

Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere isključenja iz Gimnazije ima tri (3) člana koje iz reda nastavnika imenuje ravnatelj.

U povjerenstvo se u pravilu, imenuje i razrednik učenika.

Članak 102.

Postupak za isključenje učenika iz Gimnazije je hitan.

Povjerenstvo postupak provodi javno, osim u slučaju kad se iz određenih opravdanih razloga ili zbog čuvanja profesionalne tajne isključi javnost.

Obavijest o pokretanju postupka za isključenje učenika iz Gimnazije mora biti uručena učeniku i roditelju ili skrbniku najmanje tri (3) dana prije dana određenog za početak rada povjerenstva.

Članak 103.

Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjera isključenja iz Gimnazije dužno je u tijeku  postupka:

–   saslušati učenika, osim u slučaju iz članka 96., točka 2. ovog Statuta

–   utvrditi u potpunosti činjenično stanje te nastojati u suradnji s roditeljima-skrbnicima otkloniti uzroke učenikova ponašanja i spriječiti neželjene posljedice pogrešnog ponašanja učenika.

Članak 104.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem. Ukoliko se ne postigne suglasnost, prijedlog se utvrđuje većinom glasova. Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Prijedlog pedagoške mjere s kompletnom dokumentacijom povjerenstvo dostavlja ravnatelju.

Članak 105.

Odluka o izrečenoj pedagoškoj mjeri dostavlja se u pisanu obliku učeniku i njegovom roditelju /skrbniku.

Protiv izrečene pedagoške mjere učenik, odnosno njegov roditelj ili skrbnik, ima pravo žalbe u roku od osam (8)dana od dana dostavljanja odluke o izricanju mjere.

O žalbama odlučuje:

–   Razredno vijeće; za opomenu;

–   Nastavničko vijeće ; za ukor;

–   Ravnatelj; za opomenu pred isključenje;

–   Ministarstvo za isključenje učenika iz Gimnazije, uz suglasnost Provincije.

Članak 106.

Tijela koja rješavaju o žalbama dužna su provesti postupak i donijeti odluku u roku  trideset (30) dana od primitka žalbe.

Žalba odgađa izvršenje donesene mjere.

Tijelo koje rješava o žalbi može izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.

Odluka je žalbenog tijela  konačna.

Članak 107.

U odluci o isključenju učenika iz Gimnazije mora biti naputak da učenik ima pravo polagati razredni ispit u ovoj ili drugoj školi koja izvodi isti program.