Članak 5.

Naziv Gimnazije glasi: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti .

Gimnazija obavezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 6.

Gimnazija ima Dan škole.

Dan škole obilježava se 8. prosinca – svetkovina Bezgrješnog začeće Blažene Djevice Marije.

Članak 7.

Sjedište Gimnazije je u Sinju, Ul. Franjevačke klasične gimnazije 22.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi Provincija.

Članak 8.

Gimnazija obavlja djelatnost srednjeg obrazovanja.

Djelatnost Gimnazije obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

U okviru djelatnosti izvode se programi klasične i jezične gimnazije.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Provincija, na prijedlog Školskog odbora.

Članak 9.

Djelatnost iz članka 7. ovoga Statuta ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i Godišnjeg plana i programa rada, te školskog kurikuluma.

Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada Gimnazije s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti te programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Školski kurikulum donosi Školski odbor do 15. rujna tekuće školske godine, na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Školski kurikulum mora biti dostupan svim roditeljima i učenicima u pisanom obliku, a smatra se da je dostupan ako je objavljen na mrežnim stranicama Gimnazije.

Nastavnim planom utvrđuju se obvezni i izborni predmeti, raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti. Programom se utvrđuju sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada Gimnazije te raspored rada.

Godišnji plan i program rada Gimnazije donosi Školski odbor do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 10.

Gimnazija radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni, o čemu odlučuje Školski odbor u skladu s kriterijima koje donosi mjerodavno ministarstvo.

Iznimno, Gimnazija  može organizirati rad  u šest radnih dana u tjednu.

Članak 11.

Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim grupama.

Razredni odjeli, sukladno Zakonu i provedbenim propisima, ustrojavaju se na početku školske godine.

Članak 12.

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika Gimnazija organizira posebne izvannastavne aktivnosti.

Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Gimnaziji.

Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali se učenicima mogu priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja Gimnazija može izvoditi izlete i ekskurzije i poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih zakonom i nastavnim programom, pod uvjetima i na način koji propiše ministar mjerodavan za naobrazbu.

Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvješće o provedenoj ekskurziji.

Članak 13.

Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

Članak 14.

U vezi s obavljanjem svoje djelatnosti Gimnazija surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 15.

Gimnazija ima knjižnicu.

Rad knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.

O radu knjižnice donosi se poseban Pravilnik, u skladu s odredbama ovog Statuta.