Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08) i kanona 800. Zakonika kanonskog prava, Školski odbor Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti na sjednici održanoj 11. prosinca 2008., uz prethodnu suglasnost osnivača Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, Trg Gaje Bulata  3, koju predstavlja i zastupa aktualni Provincijal dr. fra Željko Tolić (Broj: 01-985/08. od 26. studenog 2008.) donio je

 

STATUT

FRANJEVAČKE  KLASIČNE  GIMNAZIJE  U  SINJU

S PRAVOM JAVNOSTI

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Gimnazija), naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, prava i dužnosti učenika i nastavnika, vodstvo i uprava Gimnazije, imovina, opći akti, javnost rada Gimnazije, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela i druga pitanja koja su važna  za obavljanje djelatnosti i poslovanja Gimnazije.

Članak 2.

Gimnazija ima status privatne srednje škole s pravom javnosti koja djelatnost srednjeg obrazovanja obavlja kao javnu službu.

Gimnazija ima svojstvo pravne osobe, a upisana je  u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060158904.

Gimnazija je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva ministarstva mjerodavnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Škola je pravni sljednik Franjevačke srednje škole za spremanje svećenika u Sinju, odnosno Franjevačke klasične gimnazije, koja je utemeljena god. 1838.

Članak 3.

Osnivač  je i vlasnik Gimnazije Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, Trg Gaje Bulata 3 (u daljnjem tekstu: Provincija).

Provincija je postala osnivač i vlasnik Gimnazije na temelju Odluke Provincijalata Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Split, Trg Gaje Bulata 3, br. 01-184/92., od 11. lipnja 1992. g.

Gimnaziji je upisom u sudski registar Okružnog privrednog suda u Splitu: I – 15552, Us – 135/92., vraćen prijašnji njezin pravi naziv: Franjevačka klasična gimnazija u Sinju.

Gimnazija je na temelju odredbi Zakona o usmjerenom obrazovanju („Narodne novine“, br. 42/89. i 47/90.) i Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske (Kl. Oznaka: 602-03/91-01-143; ur. Broj: 53230-06/93-01, 26. siječnja 1993.) dobila pravo javnosti i verifikaciju za izvođenje obrazovnog programa klasične gimnazije.

Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa UP/I–602-03/03-01/0080, URBROJ: 532-02-02-01/2-03-2 od 14. svibnja 2003. Gimnaziji je dopušteno izvođenje nastavnog plana  i programa jezične gimnazije.

Članak 4.

Prava i dužnosti osnivača i vlasnika Gimnazije Provincija obavlja sukladno Zakonu, propisima donesenim na temelju Zakona, Zakoniku kanonskog prava i prema ovom Statutu i pravilima Provincije.