I.  Opće odredbe

II.  Naziv, sjedište i djelatnost

III.  Zastupanje i predstavljanje škole

IV.  Pečati i štambilj

V.  Unutarnje ustrojstvo

VI.  Tijela škole

VII.  Status, prava i dužnosti učenika i Vijeće učenika

VIII.  Ispiti

IX.  Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika i pedagoške mjere

X.  Radnici

XI.  Tajnik škole

XII.  Javnost rada

XIII.  Zaštita tajnosti podataka

XIV.  Zaštita okoliša

XV.  Imovina škole i financijsko poslovanje

XVI.  Opći i pojedinačni akti

XVII.  Prijelazne i završne odredbe

XVIII. Statut 2016.