VI. TIJELA ŠKOLE

 

1. Školski odbor

 

Članak 23.

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima devet članova koje imenuje Provincija u skladu sa svojim aktima, a od kojih su najmanje pet članova iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan član iz reda svih radnika i jedan predstavnik roditelja učenika. Preostala dva člana Provincija imenuje između ostalih članova Provincije, od kojih je jedan aktualni provincijski tajnik za formaciju. 

Mandat članova Školskog odbora određuje  Provincija.

Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

 

Članak 24.

Predsjednika  Školskog odbora imenuje i razrješuje Provincija u skladu sa svojim aktom.

 

Članak 25.

Školski odbor radi na sjednicama.

Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Školskog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik.

Pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, dostavljaju se najmanje 3 dana prije održavanja sjednice, putem oglasne ploče Gimnazije.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, poziv za sjednice može se uputiti telefaksom, telefonom ili elektronskom poštom.

 

Članak 26.

Školski odbor može održati sjednicu ako je  prisutna većina od ukupnog broja članova Školskog odbora.

U radu Školskog odbora sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Gimnazije.

Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje je pozvao predsjednik Školskog odbora.

Nakon utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad, sjednica započinje verifikacijom zapisnika s prošle sjednice i usvajanjem dnevnog reda.

 

Članak 27.

Odluke Školskog odbora pravovaljane su ako su izglasane većinom glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako Školski odbor ne odluči da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasa tajno.

 

Članak 28.

O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.

Sjednica se može snimati tonski.

Zapisnik vodi radnik škole kojemu je to radna obveza, odnosno, u njegovoj spriječenosti, član Školskog odbora kojega na sjednici odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

 

Članak 29.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za razmatranje pitanja i pripremanja prijedloga akata iz svog djelokruga.

Članovi povjerenstava ili radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.

Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.

Za članove povjerenstava i radnih skupina imenuju se radnici Gimnazije uz njihovu prethodnu suglasnost, ako rad u povjerenstvu nije radnikova ugovorna obveza.

Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Gimnazije ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Gimnazije, uz njihovu suglasnost.

 

Članak 30.

Odluke Školskog odbora koje su od interesa za radnike Gimnazije, učenike i njihove roditelje, objavljuju se na oglasnoj ploči Gimnazije.

  

Članak 31.

Školski odbor:

1) donosi Statut, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost Provincije,

2) donosi godišnji plan i program rada Gimnazije na prijedlog ravnatelja i prati njegovo izvršavanje,

3) donosi školski kurikulum, na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja

4) donosi Pravilnik o kućnom redu Gimnazije, na prijedlog ravnatelja

5) donosi Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Gimnaziji, uz suglasnost Provincije

6) donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja

7) odlučuje, na prijedlog ravnatelja, o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti, u slučaju osnovane sumnje da je radniku Gimnazije psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost,

8) odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Školski odbor odlučuje u prvom stupnju,

9) daje prethodno mišljenje u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Gimnaziji 

10) daje Provinciji i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Gimnaziji,

11) daje Provinciji i ravnatelju prijedloge i mišljenja o drugim pitanjima važnim za rad Gimnazije,

12) predlaže Provinciji promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih za osnivačka prava,

13) predlaže Provinciji mjere poslovne politike Gimnazije,

14) odobrava upis u prvi razred Gimnazije učenika u dobi iznad 17 do 18 godina, uz suglasnost Provincije,

15) razmatra predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Gimnazije,

16) donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom , aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima Gimnazije.

 

Članak 32.

Članu Školskog odbora  mandat prestaje razrješenjem i prije isteka vremena na koji je imenovan:

1) ako sam zatraži razrješenje,

2) ako ne ispunjava dužnosti člana

3) ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju vrši

4) ako članu izabranom iz reda Nastavničkog vijeća prestane radni odnos u Gimnaziji,

5) članu izabranom iz reda roditelja učenika ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Gimnazije,

6) i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupak razrješenja provodi i odluku o razrješenju dužnosti člana Školskog odbora donosi Provincija.   

U slučaju kada  članu  Školskog odbora mandat prestane prije isteka mandata na koji je imenovan, novoimenovanom članu Školskog odbora mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

 

 

2. Ravnatelj

 

Članak 33.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Gimnazije.

 

Članak 34.

Ravnatelj:

1) organizira i vodi rad i poslovanje Gimnazije,

2) donosi opće akte Gimnazije, u skladu s zakonskim odredbama i ovim Statutom

3) predstavlja i zastupa Gimnaziju,

4) poduzima sve pravne radnje u ime i za račun gimnazije,

5) zastupa Gimnaziju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima,

6) predlaže Školskom odboru godišnji plan i program rada Gimnazije,

7) predlaže Školskom odboru statut i druge apće akte za koje je davanje prijedloga utvrđeno zakonom i ovim Statutom, a za čije je donošenje mjerodavan Školski odbor,

8) predlaže Školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun,

9) brine o izvršavanju odluka Provincije, Školskog odbora i Nastavničkog vijeća,

10) odgovara za zakonitost rada i stručni rad  Gimnazije,

11) obustavlja izvršenje odluka Školskog odbora za koje smatra da su nezakonite,

12) izdaje rješenja o radnim obvezama nastavnika,

13) poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,

14) brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika Gimnazije,

15) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, sukladno odredbama zakona koji uređuju srednjoškolsko obrazovanje i odgoj, Zakona o radu i ovog Statuta,

16) određuje raspored upućivanja radnika na redovite liječničke preglede,

17) odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Gimnazije,

18) osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Gimnazije,

19) izvješćuje Školski odbor i Provinciju o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,

20) saziva i vodi sjednice Nastavničkog vijeća,

21) u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže školski kurikulum,

22) imenuje razrednike razrednih odjela,

23) imenuje povjerenstva za provođenje postupka upisa učenike u prve razrede Gimnazije,

24) potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Gimnazije,

25) posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

26) zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine Gimnazije, sukladno zakonu, uz  prethodnu suglasnost Provincije,

27) zaključuje ugovore o izvođenju investicijskih radova, sukladno zakonu, uz prethodnu suglasnost Provincije,  

28) nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu,                                   

29) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o ustanovama, zakonom koji uređuje područje srednjoškolskog obrazovanja i odgoja, Statutom, Zakonikom kanonskog prava te drugim propisima i općim aktima Gimnazije.

 

Članak 35.

Za ravnatelja Gimnazije može biti izabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu, ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole, te ispunjava druge uvjete prema odredbama Zakona i prema pravilima Provincije.

 

Članak  36.

Odluku o imenovanju ravnatelja donosi Provincija, suklladno odredbama Zakona.

Odlukom o imenovanju utvrđuje se trajanje mandata ravnatelja.

Odluku o razrješenju dužnosti ravnatelja donosi Provincija.

 

 

3. Stručna tijela

 

Članak 37.

Stručna tijela Gimnazije su Nastavničko vijeće i Razredno vijeće.

 

Članak 38.

Nastavničko vijeće čine nastavnici i stručni suradnici Gimnazije te ravnatelj Gimnazije.

Nastavničko vijeće:

1) raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima Gimnazije, razreda i razrednih odjela,

2) obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa Gimnazije, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Gimnazije

3) predlaže školski kurikulum po pribavljenom mišljenju Vijeća roditelja

4) brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja

5) raspravlja o radu i rezultatima odgojno-obrazovnog rada te daje Školskom odboru i ravnatelju mišljenja i prijedloge u vezi s organizacijom rada i uvjetima za obavljanje djelatnosti Gimnazije

6) sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja

7) odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene

8) predlaže imenovanje razrednika

9) po potrebi osniva stručno-savjetodavna tijela Gimnazije koja nisu predviđena ovim Statutom

10) odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima

11) izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

12) na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti, ako bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika

13) sudjeluje u utvrđivanju prijedloga godišnjeg plana i programa rada Gimnazije,

14) obavlja i druge poslove utvrđene propisima, Statutom Gimnazije i drugim aktima Gimnazije.

       

Nastavničko vijeće radi na sjednicama.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i njima rukovodi ravnatelj.

Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 39.

Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

1) raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima razreda

2) brine o uspješnom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu   svrhu surađuje s razrednikom

3) brine o ostvarivanju nastavnog plana i programa

4) surađuje s Vijećem  roditelja i  Vijećem učenika

5) predlaže izlete i ekskurzije razrednog odjela

6) izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

7) obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom Gimnazije i drugim aktima Gimnazije.

Razredno vijeće radi na sjednicama.

Razredno vijeće saziva razrednik razrednog odjela koji ujedno rukovodi radom sjednice.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju potrebe, sjednicu razrednog vijeća može sazvati i ravnatelj Gimnazije.

 

Članak 40.

Svaki razredni odjel ima svoga razrednika.

Razrednik je stručni voditelj razreda i razrednog vijeća.

Razrednika imenuje ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Razrednik skrbi o ostvarenju nastavnog plana i programa i godišnjeg plana rada, prati rad učenika odjela i skrbi o njima, ispunjava i supotpisuje razredne svjedodžbe i drugu razrednu dokumentaciju, podnosi izviješće o radu razrednog odjela Nastavničkom vijeću i ravnatelju Gimnazije, izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima, priprema sjednice razrednog vijeća, predlaže pedagoške mjere i odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga, organizira prijeko potrebnu pomoć učenicima, brine se o redovitom ocjenjivanju učenika te obavlja druge poslove sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Gimnazije

 

Članak 41.

Gimnazija može imati stručne aktive.

Stručne aktive Gimnazije čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih predmeta.

Djelokrug i način rada stručnih aktiva uređuje se Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela Gimnazije.

 

Članak 42.

Odlukom Nastavničkog vijeća mogu se osnivati i druga stručno-savjetodavna tijela.

Djelokrug i način rada stručno-savjetodavnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se odlukom o njihovom osnivanju.

 

4. Vijeće roditelja

 

Članak 43.

U Gimnaziji se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole s društvenom sredinom.

Vijeće roditelja ima devet članova.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja i skrbnika učenika razrednih odjela Gimnazije, te od predstavnika zbora odgojitelja Franjevačkog sjemeništa u Sinju,

Roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju na početku školske godine, a najkasnije do 20. rujna, na roditeljskom sastanku između sebe u Roditeljsko vijeće jednog predstavnika.

Izbor predstavnika roditelja iz prethodnog stavka ovoga članka obavlja se javnim glasovanjem na sastanku razrednog odjela.

Za člana Vijeća roditelja izabran je predstavnik roditelja koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.

Postupkom izbora rukovodi razrednik razrednog odjela.

 

Članak 44.

Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća, što se mora obaviti najkasnije do 25. rujna tekuće školske godine.

Do izbora predsjednika Vijeća, radom Vijeća rukovodi ravnatelj Gimnazije.

Za kandidata za predsjednika Vijeća može biti kandidiran svaki član Vijeća.

Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem. Za predsjednika je izabran član Vijeća koji dobije najveći broj glasova nazočnih članova Vijeća.

Tajno glasovanje za izbor predsjednika Vijeća obavlja se upisivanjem imena na glasačkom listiću. Ako su dva ili više kandidata dobili isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja za te kandidate i izabran je onaj kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije veći broj glasova.

Glasovanje za izbor predsjednika provodi ravnatelj.

Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja bira se na način i po postupku koji je određen za predsjednika.

 

Članak 45.

Mandat članova Vijeća roditelja traje jednu školsku godinu.

Roditelju prestaje članstvo u Vijeću roditelja:

1) ako sam zatraži razrješenje,

2) ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Gimnazije,

3) ako tako odluče  roditelji učenika razrednog odjela čiji je izabrani predstavnik,

4) ako tako odluči Provincija.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Vijeća roditelja, imenuje se novi član na način utvrđen člankom 38. ovoga Statuta.

 

Članak 46.

Vijeće roditelja radi na sjednicama.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Vijeća.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik Vijeća obvezan je sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Gimnazije.

Sjednica Vijeća roditelja može se održati ako je na sjednici nazočna većina svih članova Vijeća.

Vijeće:

1) razmatra pritužbe roditelja u vezi s odgojno-obrazovnim radom,

2) predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

3) daje mišljenje i prijedloge vezane za organiziranje izleta i ekskurzija, športskih natjecanja i kulturno-umjetničkih priredaba,

4) daje mišljenje i prijedloge vezane za ponašanje učenika u školi i izvan nje,

5) daje mišljenje i prijedloge vezane za socijalni i ekonomski položaj učenika i pružanje odgovarajuće pomoći,

6) raspravlja i o drugim pitanjima značajnim za  rad Gimnazije.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

 

Članak 47.

O radu Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik Vijeća roditelja vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća.

 

Povratak na početnu

 

Kalendar šk. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas49
Ovaj mjesecOvaj mjesec1292
UkupnoUkupno1027007

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 5