Pravilnik o radu

Franjeva?ke klasi?ne gimnazije u Sinju

s pravom javnosti


Na temelju ?lanka 26. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14.) te ?lanka 33. Statuta Franjeva?ke klasi?ne gimnazije u Sinju s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Gimnazija), kolski odbor Gimnazije na sjednici odranoj dana 12. oujka 2015. donosi:


P R A V I L N I K O R A D U

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.
Pravilnikom o radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Gimnazija kao poslodavac ure?uje uvjete rada, sklapanje i prestanak ugovora o radu, prava i obveze Gimnazije i radnika, pla?e i ostala materijalna prava radnika, postupak i mjere zatite dostojanstva radnika te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Gimnaziji.

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku koriste se neutralno i odnose se jednako na osobe mukoga i enskog spola.

?lanak 2.
Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike koji su sklopili ugovor o radu na neodre?eno ili odre?eno vrijeme, s punim, skra?enim ili nepunim radnim vremenom.

?lanak 3.
Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se kada je ugovorom o radu, Kolektivnim ugovorom ili drugim propisom neko pravo radnika iz radnog odnosa odre?eno povoljnije od prava iz ovog Pravilnika, ako zakonom nije druk?ije odre?eno.

?lanak 4.
Prije nego to radnik zapo?ne s radom ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti duan je omogu?iti radniku da se upozna s propisima iz radnih odnosa te organizacijom rada i zatitom na radu u Gimnaziji.

Ravnatelj je duan omogu?iti radniku na prikladan na?in uvid u odredbe ovoga Pravilnika i drugih propisa kojima su ure?eni radni odnosi, odnosno prava i obveze radnika.

?lanak 5.
Svaki radnik obvezan je ugovorom preuzete poslove obavljati savjesno i stru?no, prema uputama ravnatelja odnosno drugih osoba ovlatenih od strane ravnatelja, u skladu s naravi i vrstom rada.

Gimnazija uz puno potovanje prava i dostojanstva svakog radnika jam?i mogu?nost izvravanja svojih ugovornih obveza dok rad i ponaanje radnika ne teti radu i ugledu Gimnazije.

Prava i obveze radnika i Gimnazije iz ugovora o radu, zakona i ovoga Pravilnika ostvaruju se od dana po?etka rada radnika.II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji

?lanak 6.
Osoba koja zasniva radni odnos u Gimnaziji mora ispunjavati op?e uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno op?im propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14 ), Ugovoru o katoli?kim osnovnim i srednjim kolama izme?u Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije od 23. svibnja 2011., Zakoniku kanonskog prava i drugim propisima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s u?enicima su: poznavanje hrvatskog jezika i latini?nog pisma u mjeri koja omogu?ava izvo?enje odgojno-obrazovnog rada, odgovaraju?a vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stru?no osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Uvjeti i odgovaraju?a vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike Gimnazije - nastavnike i stru?ne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli te Pravilnikom o stru?noj spremi i pedagoko psiholokom obrazovanju nastavnika.

Nastavu vjeronauka moe izvoditi osoba koja ima razinu obrazovanja utvr?enu posebnim propisima odnosno ugovorima.

Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati ste?ene pedagoke kompetencije: pedagoko psiholoko-didakti?ko-metodi?ko obrazovanje, odnosno ste?i te kompetencije u roku propisanim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

Ako se ne moe zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovaraju?u razinu i vrstu obrazovanja i koja ima ste?ene pedagoke kompetencije, radni odnos moe se zasnovati s osobom koja ima odgovaraju?u razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoke kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku propisanom Zakonom.

Uvjeti za tajnika kole, uz uvjete iz ?lanka 6. st. 1. ovog Pravilnika, utvr?eni su posebnim propisom.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji

?lanak 7.
Radni odnos u Gimnaziji ne moe zasnovati osoba koja je pravomo?no osu?ena za neko od kaznenih djela navedenih u ?lanku 106. stavcima 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

Radni odnos u Gimnaziji ne moe zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovog ?lanka.

Nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji iz stavka 1. ovog ?lanka dokazuje se uvjerenjem Ministarstva pravosu?a da se osoba ne nalazi u evidenciji pravomo?no osu?enih osoba, a to uvjerenje ravnatelj Gimnazije pribavlja po slubenoj dunosti.

Nepostojanje zapreka iz stavka 2. ovog ?lanka dokazuje se uvjerenjem nadlenog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomo?na optunica ili optuni prijedlog i da za osobu nije izre?ena nepravomo?na osu?uju?a presuda za kaznena djela za koja je zaprije?ena nov?ana kazna ili kazna zatvora.

Zasnivanje radnog odnosa na temelju natje?aja

?lanak 8.
Radni odnos u Gimnaziji zasniva se ugovorom o radu, u pravilu na temelju natje?aja.
Potreba za radnikom prijavljuje se uredu dravne uprave koji vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u cijelosti ili u dijelu radnog vremena.

Ako u evidenciji postoji odgovaraju?a osoba, na prijedlog ureda dravne uprave, Gimnazija moe zasnovati radni odnos s osobom koja ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa za koje je Gimnazija prijavila potrebu.

Nakon to je ured dravne uprave obavijestio Gimnaziju da u evidenciji nema odgovaraju?e osobe, odnosno nakon to se ravnatelj Gimnazije istom tijelu pisano o?itovao o razlozima zbog kojih nije primljena upu?ena osoba, Gimnazija objavljuje natje?aj.

Natje?aj se objavljuje na mrenim stranicama i oglasnim plo?ama Hrvatskog zavoda za zapoljavanje te mrenim stranicama i oglasnoj plo?i Gimnazije.

Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana.

U natje?aju se navode uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i ostalim propisima te dokumentacija koju su kandidati duni priloiti.

Ako se na natje?aj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz ?lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, natje?aj ?e se ponoviti u roku od pet (5) mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natje?aja radni se odnos moe zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Zasnivanje radnog odnosa bez natje?aja

?lanak 9.
Iznimno od odredbe ?lanka 8. ovoga Pravilnika, radni odnos moe se zasnovati ugovorom o radu bez natje?aja:
- na odre?eno vrijeme kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana na temelju samostalne odluke ravnatelja, a uz prethodnu suglasnost kolskog odbora do zasnivanja radnog odnosa na temelju natje?aja ili na drugi propisan na?in, ali ne dulje od 60 dana, pri ?emu se rok od 15 dana ra?una unutar roka od 60 dana
s osobom kojoj je ugovor o radu na neodre?eno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehni?kih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda dravne uprave u upaniji,
do punog radnog vremena, s radnikom koji u kolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodre?eno nepuno radno vrijeme,
na temelju sporazuma kolskih ustanova u kojima su radnici u radnom odnosu na neodre?eno vrijeme ako ele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja,
- s osobom koja se zapoljava na radnom mjestu vjerou?itelja.
Vjerou?itelji zasnivaju radni odnos u Gimnaziji na temelju posebnih ugovora s Katoli?kom crkvom.

Odlu?ivanje o zasnivanju radnog odnosa

?lanak 10.
O zasnivanju radnog odnosa odlu?uje ravnatelj uz prethodnu suglasnost kolskog odbora, a samostalno u slu?aju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana .
Radi dobivanja prethodne suglasnosti ravnatelj predlae kolskom odboru zasnivanje radnog odnosa s osobom koja ispunjava uvjete natje?aja odnosno s drugom odgovaraju?om osobom ako se na natje?aj nije prijavila osoba koja ispunjava uvjete natje?aja.
Ako kolski odbor uskrati suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s predloenom osobom ravnatelj moe predloiti zasnivanje radnog odnosa s drugom odgovaraju?om osobom, osobito ako postoje i drugi kandidati koji ispunjavaju uvjete natje?aja i za koje se moe predmnijevati da ?e uspjeno obavljati poslove za koje je raspisan natje?aj.
Ako se kolski odbor ne o?ituje u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva za suglasno?u iz stavka 1. ovog ?lanka, smatra se da je suglasnost dana.

Sklapanje ugovora o radu

?lanak 11.
Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.
Ugovor o radu smatra se sklopljenim kada se ravnatelj i osoba koja trai zaposlenje suglase o bitnim sastojcima ugovora o radu.
Ugovor o radu u ime Gimnazije sklapa ravnatelj.

Pri pregovorima o sklapanju ugovora o radu ili prigodom provjere radnih sposobnosti prema ?lanku 24. ovoga Pravilnika zabranjeno je svako postupanje koje moe imati obiljeje izravne ili neizravne diskriminacije osobe koja trai zaposlenje.

Kod sklapanja ugovora o radu ravnatelj moe od osobe koja trai zaposlenje traiti samo podatke koji su neposredno vezani za obavljanje ugovornih poslova.

Pri sklapanju ugovora o radu ravnatelj ne smije traiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom.


Sadraj i oblik ugovora o radu odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

?lanak 12.
Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor o radu mora sadravati najmanje sljede?e podatke o:
1) strankama i njihovu prebivalitu odnosno sjeditu
2) mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada napomenu da se rad obavlja na razli?itim mjestima rada uz navo?enje mjesta rada na kojima radnik radi
3) nazivu, naravi ili vrsti poslova na kojima se radnik zapoljava
4) danu po?etka rada
5) o?ekivanom trajanju ugovora o radu na odre?eno vrijeme
6) trajanju pla?enog godinjeg odmora na koji radnik ima pravo
7) otkaznim rokovima kojih se mora pridravati radnik odnosno Gimnazija
8) osnovnoj pla?i, dodacima na pla?u te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo
9) trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Umjesto uglavaka iz to?ke 6.,7.,8. i 9. ovog ?lanka mogu?e je upu?ivanje na primjenu odredbi zakona, podzakonskog akta, Kolektivnog ugovora te ovoga Pravilnika, i u tom slu?aju odredbe tih akata primjenjuju se neposredno.

?lanak 13.
Ako se ugovor o radu ne sklopi u pisanom obliku, to ne utje?e na postojanje i valjanost ugovora o radu.

Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, ravnatelj Gimnazije duan je prije po?etka rada radniku uru?iti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru.

Pisana potvrda iz stavka 1. ovoga ?lanka mora sadravati sve uglavke ugovora o radu iz ?lanka 12. ovoga Pravilnika.

Prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

?lanak 14.
Gimnazija je duna radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od osam (8) dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

Probni rad

?lanak 15.
Pri sklapanju ugovora o radu moe se ugovoriti probni rad.

Probni rad ugovara se ugovorom o radu, a vrijeme trajanja utvr?uje se u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Kolektivnog ugovora za konkretno radno mjesto.

?lanak 16.
Radnik na probnom radu na poslovima za koje je sklopio ugovor o radu, treba pokazati svoje stru?ne i radne sposobnosti.

Probni rad radnika prati ravnatelj, ovlatena osoba ili povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

?lanak 17.
Najkasnije zadnjeg dana probnog rada, ravnatelj radnika izvje?uje o njegovoj uspjenosti tijekom probnog rada.

Ako radnik ne zadovolji na probnom radu, to predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

Kada radnik ne zadovolji na probnom radu ugovor o radu otkazuje mu se uz prethodnu suglasnost kolskog odbora i otkazni rok od najmanje sedam (7) dana.

Na otkaz ugovora o radu zbog nepovoljne ocjene probnog rada ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu o otkazu ugovora o radu, osim odredbi ?lanka 120. (pisani oblik odluke o otkazu, obrazloenje i dostava odluke o otkazu) , ?lanka 121. ( tijek i prekid tijeka otkaznog roka) i ?lanka 125. (sudski raskid radnog odnosa).

Ako radnik zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje na snazi.

Ugovor o radu na neodre?eno vrijeme

?lanak 18.
Ugovor o radu sklapa se na neodre?eno vrijeme uvijek kada postoji potreba za trajnim zapoljavanjem radnika, a Gimnazija ima sva potrebna odobrenja za sklapanje ugovora o radu na neodre?eno vrijeme u skladu sa zakonskim odredbama.

Ugovor o radu sklopljen na neodre?eno vrijeme obvezuje Gimnaziju i radnika dok ga netko od njih ne otkae ili dok ne prestane na drugi propisani na?in.

?lanak 19.
Kada su zakonom ili drugim propisom za obavljanje poslova u Gimnaziji utvr?eni posebni uvjeti, moe se sklopiti ugovor o radu na neodre?eno vrijeme samo s radnikom koji ispunjava te uvjete.

Dokaze o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga ?lanka osigurava radnik do sklapanja ugovora o radu ili do dana po?etka rada.

Ugovor o radu na odre?eno vrijeme

?lanak 20.
Ugovor o radu moe se iznimno sklopiti na odre?eno vrijeme ?iji je prestanak unaprijed utvr?en rokom, izvrenjem odre?enog posla ili nastupanjem odre?enog doga?aja.

Ukupno vremensko trajanje ugovora o radu na odre?eno vrijeme odre?uje se u skladu s odredbama Zakona o radu te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

?lanak 21.
Objektivni razlozi zbog kojih se sklapa ugovor o radu na odre?eno vrijeme su:
zamjena privremeno nenazo?nog radnika
privremeno pove?anje opsega posla
ako se na natje?aj ne javi osoba koja ispunjava uvjete natje?aja, radni odnos se moe zasnovati s osobom koja ne ispunjava uvjete, a Gimnazija je u obvezi ponoviti natje?aj u roku pet (5) mjeseci
kada je potrebno osigurati kontinuitet rada, odnosno kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, radni odnos se moe zasnovati na odre?eno vrijeme, bez natje?aja, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natje?aja ili na drugi zakonom propisani na?in, a najdue do 60 dana
drugi razlozi propisani zakonom ili podzakonskim aktom.


?lanak 22.
Radnicima koji s Gimnazijom imaju sklopljen ugovor o radu na odre?eno vrijeme ravnatelj Gimnazije duan je osigurati iste uvjete rada kao i radnicima koji imaju ugovor o radu na neodre?eno vrijeme.

Radnike koji su u Gimnaziji zaposleni na odre?eno vrijeme ravnatelj je duan izvijestiti o poslovima za koje bi mogli sklopiti ugovor o radu na neodre?eno vrijeme i omogu?iti im usavravanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su u Gimnaziji zaposleni na neodre?eno vrijeme.

?lanak 23.
Ugovor o radu sklopljen na odre?eno vrijeme prestaje ispunjenjem uvjeta ili istekom roka utvr?enog u tom ugovoru odnosno prestankom postojanja razloga zbog kojeg je ugovor sklopljen.

O prestanku ugovora o radu iz stavka 1. ovoga ?lanka ravnatelj izvje?uje radnika pisanim putem.

Provjera radnih sposobnosti

?lanak 24.
Prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu mogu se provjeriti radne i stru?ne sposobnosti osobe koja trai zaposlenje.

Prethodno provjeravanje sposobnosti iz stavka 1. ovoga ?lanka provodi se testiranjem, odre?ivanjem osobi da obavi neki posao, razgovorom.

Prethodno provjeravanje radnih i stru?nih sposobnosti iz stavka 1. ovog ?lanka obavlja ravnatelj ili radnik Gimnazije kojega ravnatelj za to ovlasti.

Zdravstvena sposobnost

?lanak 25.
Sve osobe koje se zapoljavaju u Gimnaziji moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o zatiti pu?anstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07., 113/08., 43/09. i 22/14 - RUSRH)

Zbog utvr?ivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje odre?enih poslova u Gimnaziji, osobu se moe uputiti na lije?ni?ki pregled.

Zdravstvena sposobnost za rad u Gimnaziji kao i posebna zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada dokazuju se isklju?ivo uvjerenjima ovlatenih zdravstvenih ustanova.

III. PRIPRAVNICI

?lanak 26.
Nastavnici i stru?ni suradnici koji prvi put zasnivaju radni odnos u zanimanju za koje su se kolovali zasnivaju radni odnos kao pripravnici.

Prava i obveze Gimnazije i pripravnika iz stavka 1. ovoga ?lanka ure?uju se ugovorom o radu.

Ugovor o radu s pripravnikom moe se sklopiti na neodre?eno ili odre?eno vrijeme.

Ugovor o radu s pripravnikom na neodre?eno vrijeme sklapa se uz uvjet polaganja stru?nog ispita u zakonski propisanom roku.

Stru?ni ispit

?lanak 27.
Pripravni?ki sta traje godinu dana i u tom razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalan rad.

Nakon isteka pripravni?kog staa, pripravnik koji je u Gimnaziji zasnovao radni odnos na neodre?eno vrijeme duan je poloiti stru?ni ispit u roku od godine dana od dana isteka pripravni?kog staa.

Ako pripravnik ne poloi stru?ni ispit u roku navedenom u stavku 2. ovog ?lanka, prestaje mu radni odnos istekom zadnjeg dana roka za polaganje stru?nog ispita.

S pripravnikom se izjedna?ava i osoba ?ije je radno iskustvo u zanimanju za koje se kolovala kra?e od trajanja pripravni?kog staa, s time da ?e joj se u pripravni?ki sta ura?unati i dotadanje radno iskustvo.

Program pripravni?kog staa, na?in osposobljavanja za samostalan rad, pra?enje rada pripravnika te sadraj, na?in i uvjeti polaganja stru?nog ispita, provode se sukladno odredbama koje je propisao ministar nadlean za poslove obrazovanja.

?lanak 28.
Osoba koja ima odgovaraju?u vrstu i razinu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se kolovala dulje od trajanja pripravni?kog staa zasniva radni odnos na poslovima nastavnika i stru?nog suradnika uz uvjet polaganja stru?nog ispita u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
Ako osoba iz stavka 1. u navedenome roku ne poloi stru?ni ispit, radni odnos joj prestaje istekom zadnjeg dana roka za polaganje stru?nog ispita.
Pedagoke kompetencije i stru?ni ispit

?lanak 29.
S osobom koja zasniva radni odnos na radnom mjestu nastavnika odnosno stru?nog suradnika, a koja ima odgovaraju?u razinu i vrstu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se kolovala dulje od pripravni?kog staa, ali nema ste?ene pedagoke kompetencije ni poloen stru?ni ispit, radni se odnos zasniva uz uvjet stjecanja pedagokih kompetencija i polaganja stru?nog ispita u roku od dvije (2) godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Stjecanje pedagokih kompetencija preduvjet je za polaganje stru?nog ispita.

Ako osoba iz stavka 1. ovoga ?lanka ne stekne pedagoke kompetencije i ne poloi stru?ni ispit u roku od dvije (2) godine od dana zasnivanja radnog odnosa, radni odnos joj prestaje istekom zadnjeg dana roka za stjecanje pedagokih kompetencija i polaganje stru?nog ispita.


Stru?no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

?lanak 30.
Gimnazija moe primiti nastavnika i stru?nog suradnika na stru?no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gimnaziji.

Stru?no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne moe trajati due od pripravni?kog staa iz ?lanka 27. ovoga Pravilnika.

S osobom koja se stru?no osposobljava za rad ravnatelj sklapa pisani ugovor o stru?nom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojim su odre?ena prava i obveze osobe koja se stru?no osposobljava za rad i Gimnazije.

U skladu s vae?im propisima koji se primjenjuju i u djelatnosti kolstva na stru?no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gimnaziji mogu se primiti i druge osobe.

IV. RADNO VRIJEME

Puno radno vrijeme

?lanak 31.
Puno radno vrijeme radnika iznosi 40 sati tjedno.

?lanak 32.
Tjedno radno vrijeme radnika raspore?uje se u pet (5) radnih dana.

Dnevno radno vrijeme radnika raspore?uje se jednokratno.

Radnik je duan zapo?eti s radom u odre?eno vrijeme i ne smije ga zavriti prije isteka tog vremena.

Radnik za vrijeme trajanja radnog vremena moe naputati radni prostor Gimnazije samo uz doputenje ravnatelja.
Ravnatelj Gimnazije duan je razmotriti zahtjev radnika koji u Gimnaziji ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme za sklapanjem ugovora o radu za nepuno radno vrijeme kao i radnika koji ima sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme za sklapanjem ugovora o radu za puno radno vrijeme, ako u Gimnaziji postoje mogu?nosti za takvu vrstu rada.

Ravnatelj Gimnazije moe sklopiti dopunski ugovor o radu najdue do osam (8) sati tjedno odnosno sto osamdeset (180 ) sati godinje s radnikom koji radi u punom radnom vremenu u drugoj koli odnosno kod drugog poslodavca samo uz prethodnu pisanu suglasnost kole odnosno svih poslodavaca.

Nepuno radno vrijeme

?lanak 33.
Gimnazija moe sklopiti s radnikom ugovor o radu s nepunim radnim vremenom kada narav i opseg posla, odnosno potrebe rada ne zahtijevaju rad u punom radnom vremenu i u slu?aju kad radnik podnese zahtjev za obavljanje rada u nepunom radnom vremenu, a priroda posla i ostali uvjeti to omogu?avaju, a radniku se odobri sklapanje takvog ugovora.

Pri sklapanju ugovora o radu na nepuno radno vrijeme radnik je duan izvijestiti ravnatelja Gimnazije o svim sklopljenim ugovorima o radu na nepuno radno vrijeme.

Ako radnik s kojim je Gimnazija sklopila ugovor o radu s nepunim radnim vremenom, radi kod jo jednog ili vie poslodavaca, ravnatelj treba s drugim poslodavcima dogovoriti raspored radnih obveza i ostvarivanje radnikovih prava iz radnog odnosa.

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu, a ukupno ugovoreno radno vrijeme kod svih poslodavaca je puno radno vrijeme, moe sklopiti dopunski ugovor o radu do najdue osam (8) sati tjedno odnosno sto osamdeset (180 ) sati godinje pod istim uvjetima kao i radnik prema stavku 7. ?lanka 31. ovog Pravilnika.

?lanak 34.
Radne obveze radnika koji radi u nepunom radnom vremenu ravnatelj moe rasporediti u pojedine radne dane tijekom tjedna ili u sve radne dane tijekom tjedna, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

Rad u nepunom radnom vremenu izjedna?uje se s radom u punom radnom vremenu kod ostvarivanja prava na stanku, dnevni odmor, tjedni odmor, trajanja godinjeg odmora i pla?enog dopusta te prava koja se temelje na trajanju radnog odnosa u Gimnaziji.

?lanak 35.
Radnicima koji su s Gimnazijom sklopili ugovor o radu na neodre?eno vrijeme s nepunim radnim vremenom, ravnatelj moe ponuditi sklapanje ugovora o radu do punoga radnog vremena bez objavljivanja natje?aja u slu?aju kada Gimnazija ima odobrenje za pove?anje radnoga vremena.

Evidencije o radnicima i radnom vremenu

?lanak 36.
U Gimnaziji se vodi evidencija o svim zaposlenim radnicima.

U Gimnaziji se vodi i evidencija o radnom vremenu svih zaposlenih radnika.

Evidencija iz stavka 1. ovog ?lanka vodi se u skladu s Pravilnikom o sadraju i na?inu evidencije o radnicima (Narodne novine br. 37/11.).

Evidencija iz stavka 2. ovog ?lanka vodi se u skladu s Pravilnikom o evidenciji radnog vremena za radnike kolskih ustanova (Narodne novine broj 144/11.).


Raspored radnog vremena

?lanak 37.
Raspored radnog vremena sukladno odredbama ovoga Pravilnika ravnatelj utvr?uje pisanim rjeenjem, odnosno odlukom u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama i odredbama Kolektivnog ugovora.

O rasporedu radnog vremena ili promjeni rasporeda radnog vremena ravnatelj je duan izvijestiti radnike najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slu?aju hitnog prekovremenog rada.

Prekovremeni rad

?lanak 38.
Ravnatelj treba uvesti prekovremeni rad u slu?aju vie sile, izvanrednog pove?anja opsega rada, nemogu?nosti pravodobnog zapoljavanja potrebnog radnika i u drugim slu?ajevima prijeke potrebe.

U slu?aju uvo?enja prekovremenog rada radnik je duan na pisani nalog ravnatelja raditi due od punog radnog vremena najvie do deset (10) sati tjedno.

Izuzetno od stavka 2. ovoga ?lanka, u slu?aju nastupa elementarne nepogode, dovrenja posla ?ije se trajanje nije moglo predvidjeti, a ?iji bi prekid Gimnaziji nanio znatnu materijalnu tetu, zamjene nenazo?nog radnika i u drugim izvanrednim okolnostima, radnik je duan raditi prekovremeno bez prethodne obavijesti.

Ako priroda prijeke potrebe posla onemogu?uje ravnatelja za izdavanje pisanog naloga prije po?etka prekovremenog rada, usmeni je nalog ravnatelj duan pisano potvrditi u roku od sedam (7) dana od dana kada je prekovremeni rad naloen.


?lanak 39.
Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati due od sto osamdeset (180) sati godinje, a ukupno trajanje rada radnika koji radi prekovremeno ne moe trajati vie od 50 sati tjedno.

Ravnatelj moe zaduiti prekovremenim radom trudnicu, roditelja djeteta do tri (3) godine , samohranog roditelja s djetetom do est (6) godina i radnika koji radi u nepunom radnom vremenu, radnika iz ?lanka 32. stavka 5. te radnika iz ?lanka 33. stavka 4. ovog Pravilnika samo u slu?aju ako su mu dostavili pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slu?aju vie sile.V. ODMORI I DOPUSTI

Stanka
?lanak 40.
Radnik koji radi najmanje est sati dnevno ima pravo na odmor u tijeku dana (stanku) u trajanju od trideset (30) minuta i to se vrijeme ubraja u radno vrijeme.

Vrijeme koritenja stanke odre?uje ravnatelj u skladu s odredbama Kolektivnih ugovora.

Dnevni odmor

?lanak 41.
Radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest (12) sati neprekidno tijekom razdoblja od dvadeset ?etiri (24) sata.


Tjedni odmor
?lanak 42.
Dani tjednog odmora radnika su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da radnik radi subotom i nedjeljom ostvaruje pravo na uve?anje pla?e sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.


GODINJI ODMOR

Pravo na godinji odmor

?lanak 43.
Pravo na pla?eni godinji odmor odre?uje se u trajanju najmanje ?etiri (4) tjedna u svakoj kalendarskoj godini.

U trajanje godinjeg odmora ne ura?unavaju se dani tjednog odmora, blagdani i neradni dani odre?eni zakonom.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlateni lije?nik ne ura?unava se u trajanje godinjeg odmora.


Kriteriji za odre?ivanje godinjeg odmora

?lanak 44.
Na minimalni broj dana godinjeg odmora dodaje se broj radnih dana u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora na osnovi sljede?ih kriterija:
a) Prema uvjetima rada:
- rad na poslovima s oteanim uvjetima rada 2 dana
- za poslove razrednika 1 dan
- za rad u dvije kole 1 dan
b) Prema sloenosti poslova:
- poslovi I. vrste 4 dana,
- poslovi II. vrste 3 dana,
- poslovi III. vrste 2 dana,
- ostali poslovi 1 dan
c) Prema duljini radnog staa:
- od 5 do 15 godina radnog staa 2 dana,
- od 15 do 25 godina 3 dana,
- od 25 do 35 godina 4 dana,
- preko 35 godina 5 dana
d) Prema posebnim socijalnim uvjetima:
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s 1 malodobnim djetetom 2 dana
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete po 1 dan,
- roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s poteko?ama u razvoju 3 dana,
- samohranom roditelju jo po 1 dan,
- sudioniku Domovinskog rata 1 dan
e) Prema doprinosu na radu_
- ako ostvaruje izvrsne rezultate rada 3 dana,
- ako je vrlo uspjean 2 dana,
- ako je uspjean 1 dan.
f) Prema invaliditetu:
- Osobe s invaliditetom s procijenjenom invalidno?u od 25 do 50 % - 2 dana,
- Osobe s invaliditetom s procijenjenom invalidno?u preko 50 % - 4 dana.

Ukupno trajanje godinjeg odmora ne moe iznositi manje od najkra?eg trajanja tog odmora utvr?enog Zakonom o radu, niti vie od 30 radnih dana.
Ako se Kolektivnim ugovorom utvrde drugi kriteriji iz stavka 1. ovog ?lanka, Kolektivni ugovor primjenjivat ?e se neposredno.

Vrijeme koritenja godinjeg odmora

?lanak 45.
Radnici koriste godinji odmor u pravilu tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora u?enika, prema rasporedu koritenja godinjih odmora.

Radnik moe u dogovoru s ravnateljem Gimnazije, a u skladu sa stavkom 1. ovog ?lanka, godinji odmor koristiti i u vie dijelova.

Ako radnik koristi godinji odmor u dijelovima, obavezan je tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godinji odmor, iskoristiti najmanje dva (2) tjedna godinjeg odmora neprekidno, osim ako se ne dogovori druk?ije.

Raspored koritenja godinjih odmora

?lanak 46.
Raspored koritenja godinjih odmora utvr?uje ravnatelj. O rasporedu te trajanju godinjeg odmora, ravnatelj izvje?uje radnika najmanje petnaest (15) dana prije koritenja godinjeg odmora.

Raspored koritenja godinjih odmora ravnatelj utvr?uje najkasnije do 30. lipnja teku?e godine.

Radnik moe koristiti jedan dan godinjeg odmora prema osobnom odabiru uz obvezu da o tome izvijesti ravnatelja najmanje tri dana ranije, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogu?uju.


Puni godinji odmor

?lanak 46.
Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid izme?u dva radna odnosa dui od osam (8) dana, stje?e pravo na godinji odmor nakon est (6) mjeseci neprekidnog rada.

Privremena nesposobnost za rad, vrenje dunosti gra?ana u obrani ili drugi zakonom odre?eni slu?aj opravdanog izostanka s rada ne smatra se prekidom rada u smislu roka stjecanja prava na godinji odmor iz stavka 1. ovog ?lanka.

Razmjerni dio godinjeg odmora

?lanak 47.
Radnik koji nije ostvario pravo na puni godinji odmor ima pravo na razmjerni dio godinjeg odmora koji se utvr?uje u trajanju od jedne dvanaestine godinjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Razmjerni godinji odmor ra?una se na na?in da se radniku odredi broj dana punog godinjeg odmora na koji bi ostvarivao pravo, zatim se tako odre?en broj dana podijeli sa 12 i pomnoi s brojem mjeseci za koje radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godinjeg odmora.

Pri ra?unanju broja dana, najmanje polovica dana zaokruuje se na cijeli dan godinjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokruuje se na cijeli mjesec.

Radnik koji je ostvario pravo na razmjerni dio godinjeg odmora moe taj dio godinjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljede?e kalendarske godine.

Iznimno, radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio godinjeg odmora, bez obzira na trajanje radnog odnosa.

Odluka o koritenju godinjeg odmora

?lanak 48.
Odluka o rasporedu i trajanju godinjeg odmora dostavlja se radniku na radno mjesto.

Ako se radnik privremeno ne nalazi na radnom mjestu, odluka iz stavka 1. ovoga ?lanka dostavlja mu se na adresu prebivalita ili boravita.

Prekid godinjeg odmora

?lanak 49.
Zapo?eto koritenje godinjeg odmora prekinuto zbog navedenih razloga iz ?lanka 43. stavka 3. ovog Pravilnika , radnik moe u istoj kalendarskoj godini nastaviti nakon prestanka razloga sprije?enosti.

Radnik je duan vratiti se na rad u skladu s odlukom o koritenju godinjeg odmora, bez obzira koliko dana neiskoritenog godinjeg odmora mu je preostalo.

O novom vremenu koritenja prekinutog godinjeg odmora odlu?uje ravnatelj.

Naknada za neiskoriteni godinji odmor

?lanak 50.
Ako radnik, u slu?aju prestanka ugovora o radu, u Gimnaziji nije iskoristio godinji odmor u cijelosti ili djelomi?no, Gimnazija mu je duna isplatiti naknadu umjesto koritenja godinjeg odmora.
Naknada za neiskoriteni godinji odmor iz stavka 1. ovog ?lanka odre?uje se razmjerno broju dana neiskoritenog godinjeg odmora.

Prenoenje godinjeg odmora u sljede?u kalendarsku godinu

?lanak 51.
Neiskoriteni dio godinjeg odmora radnik u skladu s ?lankom 43. stavcima 2. i 3. ovog Pravilnika radnik moe prenijeti i iskoristiti do 30. lipnja idu?e kalendarske godine.
Godinji odmor ili dio godinjeg odmora iz prole kalendarske godine koji nije iskoriten ili je prekinut zbog bolesti ili koritenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, te dopusta radi skrbi i njege djeteta s teim smetnjama u razvoju , radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljede?e kalendarske godine , a ako to nije bilo mogu?e , do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Pla?eni dopust

?lanak 52.
Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na pla?eni dopust uz naknadu pla?e za broj radnih dana odre?enih Kolektivnim ugovorom za sljede?e situacije:
sklapanja braka 5 radnih dana,
ro?enja djeteta 5 radnih dana,
smrti suprunika, djeteta, roditelja, posvojenika, posvojitelja, skrbnika, staratelja i unuka 5 radnih dana,
smrti brata ili sestre, djeda ili bake te roditelja suprunika 2 radna dana,
selidbe u istom mjestu stanovanja 2 radna dana,
selidbe u drugo mjesto stanovanja 4 radna dana,
teke bolesti roditelja ili djeteta izvan mjesta stanovanja 3 radna dana,
nastupanja u kulturnim i portskim priredbama 1 radni dan,
sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. 2 radna dana,
elementarne nepogode 5 radnih dana,
dobrovoljni davatelji krvi s osnova darivanja krvi -2 radna dana za svako darivanje krvi.
Pripravnik koji polae stru?ni ispit ima pravo na pla?eni dopust za polaganje stru?nog ispita sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.
Radnik ima pravo na pla?eni dopust za svaki smrtni slu?aj naveden u stavku 1. ovoga ?lanka, neovisno o broju radnih dana koje je tijekom godine iskoristio po drugim osnovama.?lanak 53.
Na pisani zahtjev radnika dopust iz ?lanka 52. odobrava ravnatelj.

Pravo na pla?eni dopust koristi se isklju?ivo u vrijeme kada se dogodi slu?aj za koji se ostvaruje pravo na pla?eni dopust, osim u slu?aju dobrovoljnog darivanja krvi kada se ravnatelj i radnik mogu sporazumjeti o danima koritenja pla?enog dopusta.

Ako radnik ostvari pravo na pla?eni dopust u vrijeme godinjeg odmora, na zahtjev radnika koritenje godinjeg odmora se prekida i radnik koristi pla?eni dopust.

Nepla?eni dopust

?lanak 54.
Radnik ima pravo tijekom kalendarske godine na dopust za vlastito kolovanje u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

?lanak 55.
Radniku se moe na njegov pisani zahtjev odobriti nepla?eni dopust.

Nepla?eni dopust odobrava ravnatelj Gimnazije.

Kod razmatranja zahtjeva za nepla?eni dopust potrebno je voditi ra?una o naravi posla, obvezama i interesima Gimnazije.

Radniku se mora odobriti nepla?eni dopust za slu?ajeve odre?ene Kolektivnim ugovorom.

Za trajanja nepla?enog dopusta radnikova prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju.

Sa zadnjim danom rada radnika se odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Ako se radnik u skladu s odlukom o nepla?enom dopustu pravodobno ne vrati na rad u Gimnaziju, ravnatelj Gimnazije, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, treba radniku otkazati ugovor o radu.


VI. ZATITA IVOTA, ZDRAVLJA, PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA

Zatita zdravlja radnika

?lanak 56.
U slu?aju osnovane sumnje da je radniku Gimnazije psihofizi?ko zdravlje narueno u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, ravnatelj ?e uputiti kolskom odboru obrazloeni prijedlog za donoenje odluke o upu?ivanju radnika na ovlatenu prosudbu radne sposobnosti.

Ako kolski odbor utvrdi da je prijedlog ravnatelja opravdan, donijet ?e odluku o upu?ivanju radnika na ovlatenu prosudbu radne sposobnosti.

Radniku koji odbije izvriti odluku iz stavka 2. ovog ?lanka, otkazat ?e se ugovor o radu zbog skrivljenog ponaanja radi krenja obveza iz radnog odnosa.

Ako se ovlatenom prosudbom radne sposobnosti utvrdi da radnik nije u mogu?nosti uredno izvravati obveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno naruenog psihofizi?kog zdravlja, ponudit ?e mu se odgovaraju?i poslovi prema preostaloj radnoj sposobnosti.

Ako u Gimnaziji nema odgovaraju?ih poslova koji se mogu ponuditi radniku, otkazat ?e mu se ugovor o radu zbog osobno uvjetovanih razloga.

Ako radnik odbije prihvatiti ponudu za obavljanje drugih odgovaraju?ih poslova otkazat ?e mu se ugovor o radu uz ponudu izmijenjenog ugovora.

Zatita i sigurnost na radu

?lanak 57.
U Gimnaziji je obvezno osigurati uvjete rada kojima ?e se tititi zdravlje i omogu?iti redovan rad radnika.

U svezi sa stavkom 1. ovoga ?lanka Gimnazija ?e odravati prostorije, ure?aje, opremu, sredstva i pomagala, radno mjesto i pristup radnom mjestu, te primjenjivati mjere zatite zdravlja i sigurnosti radnika i osposobljavati radnike za rad na siguran na?in.

Ravnatelj je duan dostaviti pisane upute o uvjetima i na?inu koritenja prostora, prostorija, opasnih tvari, sredstava za rad i opreme, sukladno odredbama Kolektivnog ugovora.

?lanak 58.
Radnik je duan pridravati se pravila o zatiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Radnik je duan brinuti se za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i za sigurnost i zdravlje drugih radnika s kojima je neposredno vezan u procesu rada, u?enika i drugih osoba koje borave u Gimnaziji, te odmah obavijestiti ravnatelja o doga?aju koji predstavlja mogu?u opasnost.

Prigodom sklapanja ugovora o radu radnik je duan izvijestiti ravnatelja o okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje ugovorenih poslova.

Odgovornost za proputanje iz stavka 3. ovoga ?lanka snosi radnik.

Zatita trudnica, roditelja i posvojitelja

?lanak 59.
Ravnatelj Gimnazije ne smije odbiti zaposliti trudnicu niti otkazati joj ugovor o radu zbog trudno?e kao ni traiti bilo kakve podatke o njezinoj trudno?i.

Ostvarivanje prava rodilja, roditelja i posvojitelja obavlja se u skladu s odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13) te ostalim posebnim propisima.Zatita privatnosti radnika

?lanak 60.
Radnik treba pravodobno dostaviti tijelima Gimnazije odgovaraju?e osobne podatke i isprave za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Izmijenjeni podaci moraju se pravodobno dostaviti ovlatenoj osobi.

Radnici koji ne dostave utvr?ene podatke snose posljedice tog propusta.

Tijela Gimnazije ne smiju prisilnim mjerama traiti od radnika dostavljanje osobnih podataka koji su u moebitnoj svezi s ostvarivanjem prava drugih radnika u Gimnaziji.

Zatita osobnih podataka radnika

?lanak 61.
Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obra?ivati, koristiti i dostavljati tre?im osobama samo ako je to odre?eno odredbama Zakona o radu ili drugog zakona ili ako je to potrebno zbog ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

Osobne podatke o radnicima moe prikupljati, obra?ivati, koristiti i dostavljati tre?im osobama samo ravnatelj ili radnik Gimnazije kojega za to ravnatelj pisano opunomo?i.

O prikupljanju, obra?ivanju, uporabi i dostavljanju radnikovih osobnih podataka te imenovanju radnika ovlatenog za nadzor nad ispravnom uporabom tih podataka odlu?uje ravnatelj.

Radnikovi osobni podaci mogu se dostavljati tre?ima samo uz njegovu prethodnu pisanu suglasnost, osim kada je dostava osobnih podataka radnika propisana zakonskim odredbama, u skladu sa Zakonom o zatiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Ravnatelj Gimnazije duan je imenovati osobu koja je osim njega ovlatena nadzirati prikupljaju li se osobni podaci radnika, obra?uju, koriste i dostavljaju tre?im osobama u skladu sa zakonskim odredbama.

Osoba iz stavka 5. ovog ?lanka mora imati povjerenje radnika, a sve podatke koje sazna u obavljanju svoje dunosti mora briljivo ?uvati.

Zatita dostojanstva

?lanak 62.
U Gimnaziji je zabranjena izravna i neizravna diskriminacija na temelju rase, boje koe, spola, bra?nog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, politi?kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, ro?enja, ?lanstva ili ne ?lanstva u sindikatu te tjelesnih ili duevnih poteko?a svih radnika zaposlenih u Gimnaziji, kao i osoba koje trae zaposlenje.
Ne smatra se diskriminacijom stavljanje u nepovoljniji poloaj pri obavljanju profesionalne aktivnosti, zasnivanja radnog odnosa, te u djelovanju koje je u skladu s naukom i poslanjem Katoli?ke Crkve, ?iji se sustav vrijednosti temelji na vjeri i katoli?kim moralnim na?elima, a koja djeluje u skladu s Ustavom i zakonom, jer tako zahtijevaju vjerska doktrina i sustav vrijednosti Katoli?ke Crkve, u slu?aju kada zbog prirode profesionalnih odgojno-obrazovnih i drugih aktivnosti ili okolnosti vezanim za djelatnost Gimnazije, vjera osobe predstavlja istinski, zakonit i opravdan uvjet za obavljanje posla, a uzimaju?i u obzir sustav vrijednosti Katoli?ke Crkve.
?lanak 63.

Uznemiravanje radnika Gimnazije je svako neeljeno ponaanje iz stavka 1. ?lanka 62. ovog Pravilnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, poniavaju?e ili uvredljivo okruenje.

Spolnim uznemiravanjem radnika Gimnazije smatra se svako verbalno, neverbalno ili tjelesno ponaanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva radnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, poniavaju?e ili uvredljivo okruenje.

Svako radnikovo uznemiravanje ili spolno uznemiravanje drugih radnika predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa.

Ako se utvrdi da se radi o blaem obliku uznemiravanja i ako se moe pretpostaviti da se uznemiravanje ne?e ponoviti, radniku se moe dati pisano upozorenje zbog skrivljenog ponaanja.

U slu?aju da se utvrdi da se radi o teem obliku uznemiravanja odnosno spolnog uznemiravanja, radniku koji je izvrio takvo uznemiravanje, ili ga kontinuirano ponavlja, moe se dati izvanredni ili redoviti otkaz ugovora o radu.

Imenovanje osobe ovlatene za rjeavanje pritubi za zatitu dostojanstva

?lanak 64.
Ravnatelj je obvezan imenovati osobu koja je osim njega ovlatena primati i rjeavati pritube vezane za zatitu dostojanstva radnika.

Postupak zatite dostojanstva

?lanak 65.
Ravnatelj ili osoba koju je imenovao za primanje ili rjeavanje pritubi vezanih za zatitu dostojanstva radnika duan je to je mogu?e prije, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dostave pritube ispitati pritubu i poduzeti sve potrebne mjere koje u konkretnom slu?aju mogu sprije?iti nastavak uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja.

U postupku rjeavanja pritubi radnika ravnatelj ili ovlatena osoba moe, ako to ocijeni potrebnim, zatraiti izjanjavanje osoba u odnosu na koje je podnesena prituba.

Potrebno je paljivo ispitati svaki navod radnika, paze?i da postupak provjere i ispitivanja ne povrijedi dostojanstvo tog i drugih radnika te poduzeti odgovaraju?e radnje radi sprje?avanja daljnjeg uznemiravanja radnika.

U svim slu?ajevima podnijete pritube za uznemiravanje nuno je osigurati takve uvjete da radnik koji je podnio pritubu ne?e zbog toga snositi nikakve tetne posljedice.

Radnik za kojega postoji osnovana sumnja da je uznemiravao ili spolno uznemiravao druge radnike, duan je ravnatelju istinito u potpunosti iznijeti okolnosti po?injenja djela za koje se tereti.

Odbijanje radnika da postupi prema stavcima 3. i 5. ovoga ?lanka smatra se radnikovim skrivljenim ponaanjem.

O svim radnjama koje je provela, ovlatena osoba ili ravnatelj obvezan je voditi zabiljeke.


?lanak 66.
Radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad ako smatra da su poduzete mjere neprimjerene dok mu se ne osigura odgovaraju?a zatita, pod uvjetom da u daljnjem roku od osam (8) dana zatrai zatitu pred nadlenim sudom.

Ako je prituba podnijeta u odnosu na radnika koji je ovlaten primati pritube, za taj ?e slu?aj ravnatelj imenovati odmah po primitku drugu osobu koja ?e biti ovlatena postupati u tom slu?aju prema odredbama ovog Pravilnika.

Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano o?ekivati da ?e Gimnazija zatititi dostojanstvo radnika, radnik nije duan dostaviti pritubu ravnatelju i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zatraio zatitu pred nadlenim sudom i o tome obavijestio ravnatelja u roku od osam (8) dana od dana prekida rada.

Za vrijeme prekida rada prema odredbama ovog ?lanka radnik ima pravo na naknadu pla?e kao da je radio.

Ako pravomo?nom sudskom odlukom bude utvr?eno da nije povrije?eno pravo radnika Gimnazija moe zahtijevati povrat ispla?enog iznosa naknade pla?e iz stavka 4. ovog ?lanka.

?lanak 67.
Svi podaci prikupljeni u postupku rjeavanja pritube radnika predstavljaju tajnu te se s istima postupa na na?in i po postupku utvr?enom za ?uvanje i dostavu takvih podataka.

Povreda tajnosti podataka iz stavka 1. ovog ?lanka predstavlja teu povredu radne obveze.


VII. PLA?E, NAKNADE PLA?A I DRUGA MATERIJALNA PRAVA

?anak 68.
Pravo radnika na pla?u, naknadu pla?e, uve?anje pla?e, pravo na otpremninu, jubilarnu nagradu, naknadu trokova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, pravo na solidarnu pomo?, dnevnice za slubena putovanja, regres za koritenje godinjeg odmora te ostala materijalna prava utvr?uju se i ispla?uju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama Kolektivnog ugovora.

Za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu u dvije ili vie kola ravnatelji tih kola sklopit ?e sporazum o ostvarivanju materijalnih prava radnika iz stavka 1. ovog ?lanka.

Ravnatelj Gimnazije pravodobno ?e dostavljati nadlenim tijelima podatke za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog ?lanka.

?lanak 69.
Prigodom isplate pla?e ili najkasnije u roku od 15 dana od dana isplate radniku se uru?uje obra?un iz kojeg je vidljivo kako su utvr?eni iznosi pla?e, naknade pla?e i druge naknade.

Obra?uni iz stavka 1. ovog ?lanka ovrne su isprave.?lanak 70.
Ra?unovodstvo Gimnazije ?e na zahtjev i u skladu s uputama sindikata obra?unavati i iz pla?e radnika ustezati sindikalnu ?lanarinu i upla?ivati je na ra?un sindikata samo uz prethodnu pisanu suglasnost radnika.

Pisanu suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka sindikat ili radnik duan je dostaviti ra?unovodstvu Gimnazije.


VIII. PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak ugovora o radu na odre?eno vrijeme

?lanak 71.
Radniku prestaje ugovor o radu sklopljen na odre?eno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen te sukladno ?lanku 23. ovog Pravilnika.

U slu?aju iz stavka 1. ovog ?lanka ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku radnog odnosa na odre?eno vrijeme.

Ugovor o radu sklopljen na odre?eno vrijeme moe prestati i sporazumom ugovornih strana.

Prestanak ugovora o radu na neodre?eno vrijeme

?lanak 72.
Ugovor o radu sklopljen na neodre?eno vrijeme prestaje:
Sporazumom radnika i Gimnazije.
Sporazum sklapaju ravnatelj i radnik u pisanom obliku.

Otkazom ugovora o radu od strane radnika ili Gimnazije : redovitim ili izvanrednim
Ugovor o radu otkazuje se sukladno postupku propisanom zakonskim odredbama te odredbama ?lanaka 72.82. ovoga Pravilnika.

Kada radnik Gimnazije navri 65 godina ivota i najmanje 15 godina mirovinskog staa.
Ugovor o radu prestaje sporazumom koji u pisanom obliku sklapaju radnik i ravnatelj Gimnazije, odnosno ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku ugovora o radu zbog ispunjenja uvjeta za prestanak ugovora o radu sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

Nastavnicima i stru?nim suradnicima ugovor o radu prestaje istekom kolske godine (31. kolovoza) u kojoj su navrili 65 godina ivota i najmanje 15 godina mirovinskog staa.

Ugovor o radu prestaje sporazumom koji u pisanom obliku sklapaju nastavnik ili stru?ni suradnik i ravnatelj Gimnazije odnosno ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku ugovora o radu zbog ispunjenja uvjeta za prestanak ugovora o radu sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

Dostavom pravomo?nog rjeenja kojim je radniku priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.

Kada Gimnaziji bude dostavljeno pravomo?no rjeenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad, ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

Smr?u radnika
U slu?aju smrti radnika ravnatelj Gimnazije pisano utvr?uje ?injenicu prestanka radnog odnosa.

Odlukom nadlenog suda
Radni odnos prestaje na temelju pravomo?ne odluke nadlenog suda.

Pripravniku koji u zakonski propisanom roku ne poloi stru?ni ispit
Ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

Osobi koja je zasnovala radni odnos na mjestu nastavnika odnosno stru?nog suradnika bez potrebnih pedagokih kompetencija uz uvjet stjecanja tih kompetencija, koja u zakonski odre?enom roku ne stekne pedagoke kompetencije
Ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

Nastavniku odnosno stru?nom suradniku koji je pri zapoljavanju imao odgovaraju?u stru?nu spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se kolovao due od vremena trajanja pripravni?kog staa, te je zasnovao radni odnos uz uvjet polaganja stru?nog ispita, ako u zakonski odre?enom roku ne poloi stru?ni ispit.
Ravnatelj Gimnazije donosi obavijest o prestanku radnog odnosa.

U drugim slu?ajevima u skladu sa zakonskim odredbama.

?lanak 73.
Statutom Gimnazije propisani su uvjeti i na?in prestanka ugovora o radu ravnatelja Gimnazije.


IZVANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU

?lanak 74.
Izvanrednim otkazom Gimnazija i radnik mogu otkazati ugovor o radu na neodre?eno vrijeme i odre?eno vrijeme bez obveze potivanja otkaznog roka, ako zbog osobito teke povrede obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito vane ?injenice, uz uvaavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nastavak radnog odnosa nije mogu?.

Ugovor o radu moe se izvanredno otkazati samo u roku od 15 dana od dana saznanja za ?injenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Prije donoenja odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu, ravnatelj Gimnazije duan je omogu?iti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano o?ekivati od ravnatelja kole da to u?ini.

Radnik kojemu je izvanredno otkazan ugovor o radu nema pravo na otkazni rok niti pravo na otpremninu.


REDOVITI OTKAZ UGOVORA O RADU

?lanak 75.
Redoviti otkaz ugovora o radu moe biti:
- poslovno uvjetovani otkaz,
- osobno uvjetovani otkaz,
- otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponaanjem radnika i
- otkaz ugovora o radu zbog nepovoljne ocjene probnog rada.

Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora vrsta je redovitog otkaza.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu

?lanak 76.
Poslovno uvjetovanim otkazom otkazuje se ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok ako prestane potreba za obavljanjem odre?enog posla zbog gospodarskih, tehni?kih ili organizacijskih razloga.

Pri odlu?ivanju o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu ravnatelj Gimnazije duan je voditi ra?una o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdravanja koje terete radnika.


Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

?lanak 77.
Gimnazija moe otkazati radniku osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu ako radnik nije u mogu?nosti uredno izvravati svoje obveze iz radnog odnosa zbog odre?enih trajnih osobina ili sposobnosti.

Radniku se moe otkazati ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu ako je dolo do smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili do smanjenja radne sposobnosti uz djelomi?ni gubitak radne sposobnosti, a u Gimnaziji ne postoje drugi odgovaraju?i poslovi koji se radniku mogu ponuditi.

?lanak 78.
Pravo na otkazni rok, otpremninu te ostala prava iz radnog odnosa pri otkazivanju ugovora o radu utvr?uju se i provode u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Kolektivnih ugovora.


Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponaanja radnika

?lanak 79.
Radniku koji kri obveze iz radnog odnosa otkazuje se redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponaanjem radnika.

Prije redovitog otkazivanja iz stavka 1. ovoga ?lanka ravnatelj Gimnazije duan je radnika pisano upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogu?nost otkaza ugovora o radu za slu?aj nastavka krenja tih obveza, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano o?ekivati od ravnatelja Gimnazije da to u?ini.

Prije donoenja odluke o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponaanjem radnika ravnatelj Gimnazije duan je radniku dati mogu?nost da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano o?ekivati od ravnatelja da to u?ini.

?lanak 80.
Radnik kojemu se otkazuje zbog skrivljenog ponaanja ima pravo na polovicu otkaznih rokova propisanih Zakonom o radu, a nema pravo na otpremninu.


Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

?lanak 81.
U slu?aju kada Gimnazija otkae ugovor o radu i istodobno predloi radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima, radniku je obvezno ostaviti rok od najmanje osam (8) dana za izjanjenje o ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima.

Radniku se moe dati otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora samo u opravdanim slu?ajevima.

Radnik ima pravo osporavati doputenost takvog otkaza pred nadlenim sudom i u slu?aju kada je prihvatio ponudu Gimnazije.


Odlu?ivanje o prestanku radnog odnosa

?lanak 82.
Prije donoenja odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj Gimnazije duan je, u skladu sa zakonskim odredbama, izvriti obvezu savjetovanja.

Odluke koje imaju za posljedicu prestanak radnog odnosa donosi u ime Gimnazije ravnatelj uz prethodnu suglasnost kolskog odbora.

Prethodna suglasnost kolskog odbora nije potrebna u slu?aju prestanka ugovora o radu na odre?eno vrijeme, sporazumnog prestanka radnog odnosa i prestanka radnog odnosa po sili Zakona o radu te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli.

Po sili Zakona o radu radni odnos prestaje kada se za radnika dostavi pravomo?no rjeenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.

Po sili Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli radni odnos prestaje: pripravniku koji ne poloi stru?ni ispit u zakonskom roku, osobi koja ne stekne pedagoke kompetencije i ne poloi stru?ni ispit u zakonskom roku, radniku Gimnazije kada navri 65 godina ivota i najmanje 15 godina mirovinskog staa, a nastavniku i stru?nom suradniku istekom kolske godine u kojoj su navrili 65 godina ivota i najmanje 15 godina mirovinskog staa.


Udaljavanje radnika od obavljanja poslova

?lanak 83.
Ako ravnatelj Gimnazije sazna da je protiv radnika Gimnazije pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz ?lanka 7. ovoga Pravilnika, udaljiti ?e osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najdue do pravomo?nosti sudske presude, uz pravo na naknadu pla?e u visini dvije tre?ine prosje?ne mjese?ne pla?e koju je osoba ostvarila u tri (3) mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

Postupanje iz stavka 1. ovog ?lanka moe se temeljiti isklju?ivo na pisanoj obavijesti nadlenog Dravnog odvjetnitva odnosno nadlenog Op?inskog suda da je protiv radnika pokrenut kazneni postupak.

?lanak 84.
Ako osoba u radnom odnosu u Gimnaziji bude pravomo?no osu?ena za neko od kaznenih djela iz ?lanka 7. ovoga Pravilnika, Gimnazija kao poslodavac otkazat ?e ugovor o radu bez obveze potivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od petnaest (15) dana od dana saznanja za pravomo?nu osudu, a po proteku tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponaanjem radnika , a u tom ?e slu?aju ravnatelj istodobno s otkazivanjem ugovora o radu traiti od radnika zahtijevati da prestane raditi tijekom otkaznog roka.

Vra?anje isprava radniku i davanje potvrde o radnom odnosu

?lanak 85.
Gimnazija je obvezna u roku od petnaest (15) dana od dana prestanka radnog odnosa vratiti radniku sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Na zahtjev radnika Gimnazija mu je obvezna u roku od osam (8) dana od podnoenja zahtjeva izdati potvrdu o vrsti poslova koje radnik obavlja i trajanju radnog odnosa.


IX. ZATITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Podnoenje zahtjeva za zatitu prava iz radnog odnosa

?lanak 86.
Radnik koji smatra da mu je povrije?eno neko pravo iz radnog odnosa, treba u roku od petnaest (15) dana od dana dostave akta kojim je povrije?eno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, podnijeti kolskom odboru zahtjev za zatitu prava.


Odlu?ivanje o zahtjevu za zatitu prava iz radnog odnosa

?lanak 87.
Ako raspolae relevantnim podacima u svezi sa zahtjevom radnika, kolski odbor treba o zahtjevu iz ?lanka 86. ovog Pravilnika odlu?iti u roku od petnaest (15) dana od dana primitka zahtjeva.

Ako kolski odbor utvrdi da je radnik podnio zahtjev za ostvarivanje prava nakon isteka roka iz ?lanka 86. stavka 1. ovoga Pravilnika, zahtjev radnika treba odbaciti.

Ako ne postupi prema stavku 2. ovoga ?lanka, odlu?uju?i o zahtjevu, kolski odbor moe:
zahtjev odbiti kao neosnovan
osporavani akt izmijeniti ili ponititi
osporavani akt ukinuti i donijeti novi akt, odnosno ukinuti i vratiti predmet na ponovno odlu?ivanje.

Zatita prava iz radnog odnosa pred nadlenim sudom

?lanak 88.
Radnik ?ijem zahtjevu za zatitu prava iz radnog odnosa, Gimnazija nije udovoljila u zakonskom roku od petnaest (15)dana, moe zahtijevati zatitu prava pred op?inskim sudom mjesno nadlenim prema sjeditu Gimnazije u daljnjem roku od petnaest (15) dana.

Zatitu prava pred nadlenim sudom ne moe zahtijevati radnik koji nije prethodno podnio Gimnaziji, odnosno kolskom odboru zahtjev za zatitu prava, osim u slu?aju zahtjeva radnika za naknadu tete i druga nov?ana potraivanja.

Potraivanja iz radnog odnosa zastarjevaju za pet (5 ) godina, ako Zakonom o radu odnosno drugim propisom nije druk?ije odre?eno.


X. DOSTAVLJANJE PISMENA

?lanak 89.
Pismena u svezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa dostavljaju se radniku neposrednom predajom na radnom mjestu.

Potvrdu o izvrenom dostavljanju potpisuju dostavlja? i radnik.

Na dostavnici radnik sam treba nazna?iti nadnevak primitka pismena.

Ako radnik odbije primitak pismena osoba koja obavlja dostavu ?e odbijanje primitka zabiljeiti na pismenu te nazna?iti na dostavnici dan, sat i razlog odbijanja primitka, i istog dana ga izvjesiti na oglasnu plo?u Gimnazije uz potpis osobe koja je pismeno izvjesila s naznakom da se time smatra da je dostava izvrena.

Ako radniku pismeno nije bilo mogu?e dostaviti na radnom mjestu potrebno mu ga je dostaviti potom na njegovu adresu prebivalita ili boravita.

U slu?aju odbijanja prijema pismena kod potanske dostave, dostavlja? ?e odbijanje primitka zabiljeiti na dostavnici uz naznaku dana i sata dostave uz potpis i time se smatra da je dostava izvrena.

Ako se radnik kojem se pismeno mora osobno dostaviti ne zatekne u stanu, dostavlja? ?e se obavijestiti kad bi i na kojem mjestu mogao radnika zate?i u stanu i ostaviti mu kod njegovih punoljetnih ?lanova doma?instva, ku?epazitelja ili susjeda pisanu obavijest da radi primanja pismena bude u odre?eni dan i sat u svom stanu odnosno na svome radnom mjestu.

Ako i nakon toga dostavlja? ne zatekne radnika kojemu se pismeno ima dostaviti u stanu
dostavljanje ?e se obaviti isticanjem pismena na oglasnoj plo?i Gimnazije.

Kada je pismeno istaknuto na oglasnoj plo?i Gimnazije zbog okolnosti iz stavka 8. ovog ?lanka, dostavljanje se smatra obavljenim istekom roka od tri (3) dana od dana isticanja pismena.

XI. NAKNADA TETE

?lanak 90.
Bez doputenja ravnatelja radnik Gimnazije ne smije za sebe ili drugu osobu obavljati poslove sredstvima ili opremom Gimnazije.

Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili krajnjom nepanjom prouzro?i tetu Gimnaziji, duan je nastalu tetu nadoknaditi.

?lanak 91.
Ako tetu namjerno ili krajnjom nepanjom prouzro?i vie radnika, svaki radnik je odgovoran za dio tete koji je prouzro?io.

Ako tetu s namjerom ili krajnjom nepanjom prouzro?i vie radnika, a ne moe se za svakog radnika utvrditi dio tete koji je prouzro?io, svi radnici odgovaraju za tetu i duni su je nadoknaditi u jednakim iznosima.

Ako je tetu uzrokovalo vie radnika kaznenim djelom koje je po?injeno s namjerom njihova je odgovornost solidarna.

?lanak 92.
Visina tete odre?uje se na osnovi cjenika ili knjigovodstvene isprave, odnosno knjigovodstvene vrijednosti stvari na kojima je po?injena teta.

Ako se teta ne moe odrediti prema stavku 1. ovoga ?lanka, teta ?e se odrediti procjenom vrijednosti ote?ene stvari.

Procjena vrijednosti ote?ene stvari utvrdit ?e se vjeta?enjem.

?lanak 93.
Ako radnik na radu ili u svezi s radom namjerno ili krajnjom nepanjom prouzro?i tetu tre?oj osobi, a tu je tetu nadoknadila Gimnazija, radnik je duan Gimnaziji vratiti iznos koji je ona isplatila tre?oj osobi.


?lanak 94.
Gimnazija ?e djelomi?no ili potpuno osloboditi radnika od pla?anja nadoknade tete, ako je slabog imovnog stanja te bi ga isplata potpune naknade dovela u osobito teak socijalni i materijalni poloaj.

Odredba stavka 1. ovoga ?lanka ne odnosi se na radnika koji je tetu Gimnaziji prouzro?io kaznenim djelom s namjerom.

?lanak 95.
Ako radnik pretrpi tetu na radu ili u svezi sa radom, odnosno ako mu Gimnazija prouzro?i tetu povredom njegovih prava iz radnog odnosa, ima pravo na naknadu tete.
Obiljeja i visinu tete iz stavka 1. ovog ?lanka radnik mora dokazati.
Gimnazija je duna radniku naknaditi nastalu tetu iz stavka 1. ovog ?lanka po op?im propisima obveznog prava.


?lanak 96.
Postupak u svezi s utvr?ivanjem i naplatom tete vodi ravnatelj.

Potraivanja naknade tete zastarijevaju u skladu s propisima obveznog prava.


XII. PRAVO RADNIKA UPU?ENIH NA RAD U INOZEMSTVO

?lanak 97.
Ravnatelj Gimnazije duan je odobriti nepla?eni dopust i povratak na ugovorene poslove radniku koji je izabran za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ili osobi koja je izabrana za lektora hrvatskog jezika i knjievnosti na visokokolskoj ustanovi u inozemstvu.

Radniku iz stavka 1. ovoga Pravilnika za vrijeme rada u inozemstvu prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju.

Ako se radnik i ravnatelj Gimnazije druk?ije ne sporazumiju, mirovanje ?e otpo?eti danom dostave radnikova zahtjeva Gimnaziji.

?lanak 98.
Radnik iz ?lanka 97. ovog Pravilnika obvezan je vratiti se na rad u Gimnaziju u roku od 7 dana od dana prestanka obavljanja poslova iz ?lanka 97. stavka 1. ovog Pravilnika.

Ukoliko se radnik ne javi na rad u roku navedenom u stavku 1. ovog ?lanka ravnatelj Gimnazije treba otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom ugovora o radu uz prethodni postupak propisan Zakonom o radu.

XIII. RADNI?KO VIJE?E, SINDIKAT I SKUP RADNIKA

?lanak 99.
Gimnazija je obvezna u okviru mogu?nosti osigurati Radni?kom vije?u prostor, sredstva i druge uvjete potrebne za nesmetan rad.

Ako radnici ne utemelje Radni?ko vije?e, Gimnazija ?e iste uvjete iz stavka 1. ovoga ?lanka osigurati za rad sindikalnom povjereniku zaposlenom u Gimnaziji koji se ravnatelju Gimnazije pisano o?itovao o preuzimanju prava i dunosti Radni?kog vije?a.

?lanak 100.
Za izvje?ivanje Radni?kog vije?a odnosno sindikalnog povjerenika u funkciji Radni?kog vije?a o poslovnim podacima Gimnazije propisanim zakonom i savjetovanje s Radni?kim vije?em odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji Radni?kog vije?a o namjeri donoenja pojedinih odluka ovlaten je ravnatelj Gimnazije.

Ravnatelj Gimnazije, sukladno zakonskim odredbama, vodi ra?una o obvezi suodlu?ivanja s Radni?kim vije?em odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji Radni?kog vije?a o odre?enim pitanjima u kojima nije u mogu?nosti samostalno donijeti odluku.

?lanak 101.
Poblii uvjeti za rad Radni?kog vije?a odnosno sindikalnog povjerenika u funkciji Radni?kog vije?a uredit ?e se sporazumom izme?u Radni?kog vije?a odnosno sindikalnog povjerenika u funkciji Radni?kog vije?a i Gimnazije.
Ako je Radni?ko vije?e utemeljeno suprotno zakonu ili je kod provo?enja izbora za Radni?ko vije?e bilo tekog krenja odredaba zakona koje je utjecalo na rezultate izbora, ravnatelj je duan pokrenuti postupak za ponitenje izbora u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Ako Radni?ko vije?e ili ?lan Radni?kog vije?a prekri obveze koje ima prema zakonu odnosno drugom propisu, ugovoru ili sporazumu, ravnatelj je duan pokrenuti postupak rasputanja Radni?kog vije?a ili isklju?enja pojedinog ?lana Radni?kog vije?a u skladu s odredbama Zakona o radu.

?lanak 102.
Skup radnika ?ine svi radnici zaposleni u Gimnaziji.

Skup radnika saziva Radni?ko vije?e ili sindikalni povjerenik s ovlastima Radni?kog vije?a uz prethodno savjetovanje s ravnateljem, vode?i pri tome ra?una da se odabirom vremena i mjesta odravanja skupa radnika ne remeti redovito obavljanje djelatnosti Gimnazije.

Ako u Gimnaziji nije utemeljeno Radni?ko vije?e ili nema sindikalnog povjerenika s ovlastima Radni?kog vije?a, skup radnika ovlaten je sazvati ravnatelj.

Kada je u Gimnaziji utemeljeno Radni?ko vije?e, ravnatelj moe sazvati skup radnika ne osporavaju?i Radni?kom vije?u pravo na sazivanje skupa radnika i vode?i ra?una da se time ne ograni?avaju ovlasti Radni?koga vije?a.XIV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

?lanak 103.
Ovaj Pravilnik moe se mijenjati i dopunjavati samo na na?in i u postupku po kojem je donesen.?lanak 107.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o radu KLASA: 012-03/10-03/1 URBROJ: 2175-30-01-10-1 od 30. rujna 2010. godine


?lanak 108.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga ( 8.) dana od dana objave na oglasnoj plo?i Gimnazije.


PREDSJEDNIK KOLSKOG ODBORA

___________________________
Ivan Udovi?i?, prof.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj plo?i dana 26. oujka 2015. godine, a stupio je na snagu dana 3. travnja 2015. godine.RAVNATELJ:


_____________________________
Mr. sc. Jozo Grbavac, prof.
KLASA: 012-03/15-03/1
URBROJ : 2175-30-01-15-1
Sinj, 12. oujka 2015.

 

Kalendar k. godine 2017./2018.

Festival 2012

Posjetitelji od 1. 2. 2011.

DanasDanas46
Ovaj mjesecOvaj mjesec390
UkupnoUkupno946557

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 8